Б&#1199гінгі кeйіпкeріміз &#1179aзa&#1179стaнды&#1179 бoдибилдингті&#1187 тaнымaл &#1257кілі, жaтты&#1179тырушы, спoртшы, &#1178aзa&#1179стaн чeмпиoнaттaрыны&#1187 бірнeшe д&#1199ркін жe&#1187імпaзы, Proform Classic 2013 xaлы&#1179aрaлы&#1179 фeстивaліндe жeтінші oрын aл&#1171aн A&#1179бaр Жaрмa&#1171aмбeтoв Tengrinews.kz тілшісінe с&#1201xбaт бeрді. &#1240&#1187гімe бaрысындa oл жa&#1179ындaрыны&#1187 б&#1241рі бoдибилдeр aтaнуынa &#1179aрсы бoл&#1171aнын, пoдиумны&#1187 aртындa шын м&#1241ніндe нe бoлып жaт&#1179aнын, &#1241р &#1179aтысaтын бaй&#1179aуынa &#1179aтa&#1187 диeтa сa&#1179тaйтынын ж&#1241нe бoдибилдeрлeрді &#1179oлынaн дым кeлмeйтін мaникeн дeйтіндeргe жaуaп &#1179aтты.

Жeз&#1179aз&#1171aн oблысыны&#1187 тумaсы, 30 жaстa&#1171ы A&#1179бaр Жaрмa&#1171aмбeтoв спoртпeн aйнaлысып кeлe жaт&#1179aнынa 19 жыл бoл&#1171aн. Бaстaп&#1179ыдa дзюдoмeн aйнaлыс&#1179aн A&#1179бaр &#1257мір бoйы &#1257зін спoрт&#1179a aрнaйтынын oйлaмa&#1171aнын aйтты.

«Спoртпeн e&#1187 aл&#1171aш&#1179ы тaнысты&#1171ым 10 жaсымдa бaстaлды. Oл кeздe a&#1171aм спoрт зaл&#1171a алып келіп, дзюдомен таныстырды. Біра&#1179 кейіннен б&#1201л спорт&#1179а деген &#1179ызы&#1171ушылы&#1171ым б&#1241се&#1187деп, брейк-данспен, я&#1171ни к&#1257ше биімен айналыса бастадым. Брейк-дансты &#1179атты с&#1199йгенім соншалы&#1179, &#1179ыс&#1179а уа&#1179ытты&#1187 ішінде &#1199лкен жетістіктерге жетіп, тіпті &#1257з тобымды &#1179&#1201рып, солармен бірге &#1257нер к&#1257рсететінмін. Б&#1201л би т&#1199ріне &#1257зімні&#1187 жеті жылымды арнадым. Бимен айналыс&#1179аныма еш &#1257кінбеймін, себебі бодибилдингте &#1241лі к&#1199нге дейін к&#1257рсетіп ж&#1199рген жетістіктерім соны&#1187 ар&#1179асында. Пластика, координация, денені д&#1201рыс к&#1257рсете білуді биден &#1199йрендім. Ал&#1171аш спортзалда&#1171ы темірмен 15 жасымда таныстым. Д&#1241лірек айтсам, досым ша&#1179ырды. Сол досымны&#1187 бодибилдинг саласында&#1171ы білімі тере&#1187 екенін а&#1187&#1171арып, осы спорт т&#1199рін ме&#1187гердім. О&#1171ан дейін еркін к&#1199респен, дзюдомен, &#1179ол к&#1199рестіру сынды спорт т&#1199рімен айналыстым. Алайда, жай &#1171ана спорт&#1179а деген &#1179ызы&#1171ушылы&#1179 б&#1199кіл &#1257мірімді &#1257згертетініне &#1179азір айтса сенбес едім»- дейді бодибилдер.

А&#1179барды&#1187 айтуынша, бодибилдингке &#1179атты &#1179ызы&#1179&#1179аны соншалы&#1179, студент кезінде &#1179&#1201рылыста ж&#1201мыс істеп ж&#1199ргенінде жатты&#1171у темірлерін &#1257з &#1179олынан жасап ал&#1171ан екен.

«Ес білгелі спортпен айналысып келе жат&#1179анымны&#1187 ар&#1179асында бодибилдингте мен тез арада сымбатты дене жасап, жетістікке тез &#1179ол жеткізе бастадым. Б&#1201л спорт т&#1199рі мені &#1179ызы&#1179тыр&#1171аны соншалы&#1179, к&#1199ндіз де, т&#1199нде де, &#1199йде болсын, ж&#1201мыста болсын, к&#1257шеде болсын жатты&#1171а бастадым. Спортзал&#1171а бару&#1171а а&#1179ша жо&#1179 студенттік кезде &#1179&#1201рылыста ж&#1201мыс істеп ж&#1199ргенімде &#1257зіме жатты&#1171атын біраз &#1179&#1201рыл&#1171ыларды &#1179олдан жасап алып, &#1199зіліс кезінде жатты&#1179&#1179ан жайым бар», — дейді ол.

Бодибилдерді&#1187 айтуынша, &#1257зіні&#1187 ірі денесіні&#1187 ар&#1179асында жігіттер арасында туындайтын жанжалдардан о&#1187ай &#1179&#1201тылып кететін де жа&#1171дайлар болады.

«Денем ірі болып, &#1257зім спортпен айналыссам да, еш&#1179ашан жігіттерге бірінші болып тиісіп к&#1257рмеппін. Тиісу ойымда да жо&#1179. И&#1241, студент кезімде денем ірі бол&#1171ан со&#1187 жігіттер алыстан к&#1257ріп, &#1179ашып кетіп немесе «&#1178ой, мынауы&#1187 тым мы&#1179ты» деп кері &#1179айтып кететіндер к&#1257п болды», — деп к&#1199лді А&#1179бар Жарма&#1171амбетов.

Ал табысы жайлы айта келе, ол негізгі табыс к&#1257зі бапкерлік ж&#1201мысы екенін на&#1179тылады.

«&#1178арапайым адамдар&#1171а &#1179ара&#1171анда, ж&#1201лдыздармен ж&#1201мыс істесе&#1187, &#1241рине, табыс жа&#1171ынан екі есе к&#1257п т&#1199седі. Екеуін &#1241рдайым &#1179атар алып ж&#1199руге тырысамын. Чемпионат&#1179а &#1179атыс&#1179ан кезде ал&#1171ан орны&#1187а байланысты ж&#1199лде &#1179оры болады. Сыйлы&#1179 я а&#1179ша ал&#1171ан орны&#1187а &#1179арай беріледі», — дейді спортшы.

Арада жеті жыл &#1257тсе де, А&#1179бар б&#1201л б&#1201л спорт т&#1199рімен &#1257зі &#1199шін, &#1257зіне &#1201на&#1171аны &#1199шін айналысып келе жат&#1179анын айтады. Сондай-а&#1179, т&#1257рт жыл &#1179ол к&#1199ресімен айналысып, &#1241рт&#1199рлі спорт жарысында к&#1241сіп&#1179ой спорт шеберіне кандитат ата&#1171ын ал&#1171ан екен.

«Бодибилдингпен айналысып ж&#1199ргенімде &#1241рт&#1199рлі категорияда чемпионат&#1179а &#1179атысу арманым еді. С&#1257йтіп, е&#1187 ал&#1171аш рет Теміртауда &#1257ткен 2011 жылы 24-ші ашы&#1179 чепионат&#1179а &#1179атыстым. Ойыншы я боксшы, атлет &#1179аншалы&#1179ты жаман я керісінше жа&#1179сы ойнасын, барлы&#1171ы жатты&#1179тырушы&#1187а байланысты. Жатты&#1179тыру &#1241дісі жа&#1179сы болса, с&#1241йкесінше спортшы да жа&#1179сы н&#1241тиже к&#1257рсетеді. Ол кездері мені шеберлігі жо&#1171ары, білікті маман жатты&#1179тыр&#1171ан еді. Сол кісіні&#1187 ар&#1179асында 2012 жылы Алматыда &#1257ткен &#1178аза&#1179станны&#1187 ашы&#1179 чемпионатында екінші орын иелендім. Сондай-а&#1179, Mister & Miss Mega Alma-Ata атты коммерциялы&#1179 турнирде екінші орын ал&#1171ан жайым бар. Сол жылдары тек &#1257зіме емес, бас&#1179алар&#1171а да &#1199лгі болдым. Себебі еш&#1179андай препараттарсыз-а&#1179 керемет н&#1241тижелерге &#1179ол жеткізуге болатынын &#1257з т&#1241жірибеммен к&#1257рсеттім. Proform Classic 2013 халы&#1179аралы&#1179 бай&#1179ауында абсолют категориясында 74 келі &#1257з салма&#1171ыммен 7-орын&#1171а ие болдым. Та&#1171ы &#1178аза&#1179стан чемпионатында сол абсолют категориясы бойынша екінші орынды ал&#1171ан едім», — дейді ол.

А&#1179барды&#1187 айтуынша, барлы&#1179 спорт саласында ж&#1199ргендер допинг &#1179олданады екен. Алайда, айтуынша, ол спортта ж&#1199ргеніне &#1179анша уа&#1179ыт &#1257тсе де, тыйым салын&#1171ан препараттарды бірде-бір рет &#1179олданып к&#1257рмеген.

«&#1178азір ж&#1201рт «Б&#1241ріне топыра&#1179 шашып не керегі бар?» деп ойлауы да м&#1199мкін. Біра&#1179, спортта денені &#1257з бетімен дамыту м&#1199мкін емес. М&#1199мкін болса, мы&#1187нан бірі &#1171ана &#1257з к&#1199шімен денесін &#1199лкейте алады. &#1240рине, б&#1201рын-со&#1187ды спортпен айналыспа&#1171ан, бала кезінен &#1257зін спорт&#1179а баулыма&#1171ан адам&#1171а &#1179иын. Егер жастайы&#1187нан к&#1199нделікті, режимі&#1187ді б&#1201збай айналысса&#1187 допингсіз-а&#1179 талай белестерді ба&#1171ындыру &#1241бден м&#1199мкін. Д&#1201рыс жол &#1241рдайым &#1179иын болады. Ж&#1201рт же&#1187іл деп ойлайтын «подиум&#1171а» шы&#1171у &#1199шін атлеттер &#1257зіні&#1187 24 са&#1171атын спортзал&#1171а арнап, &#1179ата&#1187 диета&#1171а отырып, ма&#1187дай терін т&#1257геді. &#1256зін &#1179&#1201рметтейтін спортсшы болса, д&#1201рыс жолды та&#1187дайды. Алайда, &#1179ай жолды та&#1187дауы &#1257з еркі», — дейді кейіпкеріміз.

Бодибилдерді&#1187 айтуынша, ата-анасы мен туыстары б&#1201л спорт т&#1199ріне баруына &#1179арсы бол&#1171ан. Тіпті &#1241лі к&#1199нге &#1179арсы екен. А&#1179бар ж&#1201рт тарапынан да «Б&#1201л спорт т&#1199рі емес» деген с&#1257здерді жиі естиді екен. Алайда, кейіпкерімізді&#1187 м&#1201ндай с&#1257здерге &#1257з жауабы бар.

«Ата-анам б&#1201л жолды та&#1187дауыма &#1241р&#1179ашан &#1179арсы бол&#1171ан. &#1178азір де &#1179арсы. &#1240сіресе «&#1200л баланы&#1187 ісі емес, &#1257з маманды&#1171ы&#1187 бойынша ж&#1201мыс істе» дейтін. Маманды&#1171ым бойынша ж&#1201мыс істедім, алайда жал&#1171астыру м&#1199мкін болмады. &#1256зім &#1178ара&#1171анды мемлекеттік техникалы&#1179 университін т&#1241мамдадым, маманды&#1171ым бойынша бірнеше жыл &#1179ызмет ат&#1179ардым. Тіпті, зейтнета&#1179ы &#1179орында менеджер болып ж&#1201мыс істеп, жа&#1179сы табыс таптым. &#1178ызмет мансабым жо&#1171арылап, та&#1171ы бір-екі компанияда ж&#1201мыс істеп &#1199лгердім. Алайда, б&#1201л мені&#1187 жолым емес екенін т&#1199сініп, барлы&#1171ын тастап, арманда&#1171ан спорт саласына кетіп &#1179алдым», — деді ол.

Оны&#1187 с&#1257зінше, ж&#1201рт бодибилдинг десе, &#1179&#1201дды бір с&#1201лулы&#1179 бай&#1179ауы ретінде &#1179абылдап, «Подиумда &#1179&#1201ры ж&#1199рген секілдісі&#1187дер» деген пікір жиі айтылады.

«Подиумда &#1179&#1201ры ж&#1199рген болып к&#1257рінсек те, б&#1201л жай ж&#1199руді&#1187 артында &#1179аншама е&#1187бек, &#1179аншама ма&#1187дай тер т&#1257гілді. Жай ж&#1199ргенімізді апталап &#1179айталап, айнадан &#1179алай к&#1257рінетінімізді тексеріп, залда жатты&#1179тыр&#1171ан денемізді бай&#1179ау кезінде &#1179алай д&#1201рыс к&#1257рсете білу керектігін &#1199йреніп, ол &#1199шін біраз уа&#1179ыт ж&#1201мсаймыз. Себебі денесі сымбатты, ая&#1179-&#1179олы ірі болып т&#1201рса да, д&#1201рыс жа&#1171ынан к&#1257рсете алмай, бай&#1179аудан шы&#1171ып &#1179алатындар да болады. С&#1201лулы&#1179 бай&#1179ауы дейтіндерге келер болсам, б&#1201л эстетикалы&#1179 спорт т&#1199рі. Бокс кезінде боксшы т&#1257белессе, футболда ойыншы ала&#1187да доп &#1179уып ж&#1199рсе, б&#1201л жерде сен &#1257зі&#1187ні&#1187 дене&#1187ді к&#1257рсетесі&#1187. Д&#1241л солай футболды жай &#1171ана доп &#1179уып ж&#1199реді, &#1179иын т&#1199гі жо&#1179 дей салу&#1171а болады. Алайда, ойыншы&#1171а жай ала&#1187&#1171а шы&#1171уды&#1187 &#1257зі &#1179аншалы&#1179ты термен келгенін бірі білсе, бірі білмейді», — дейді А&#1179бар.

Оны&#1187 айтуынша, чемпионат кезінде екі апта, тіпті одан да к&#1257п &#1179ата&#1187 диета&#1171а отырады. Ал диета кезінде, бодибилдерлер тіпті суды да &#1201рттап ішпейді екен.

«&#1178азір мен Азияда &#1257тетін чемпионат&#1179а дайындалып жатырмын. Арты&#1179 салма&#1179тан айрылып, денені &#1199лкейтіп, &#1179атайту керек. Спортшылар осындай бай&#1179аулар&#1171а &#1179атысар алдында арты&#1179 салма&#1179ты, а&#1171зада&#1171ы арты&#1179 су мен майды кетіреді. &#1240йтпесе, &#1257з категориясында&#1171ы салма&#1179тан &#1257те алмай &#1179алу &#1179аупі бар. &#1178азір мен 80 келі арты&#1179 салма&#1179тан 76-&#1171а дейін тастадым. Енді &#1198ндістанны&#1187 Мумбай &#1179аласында &#1257тетін чемпионат&#1179а &#1179атысу &#1199шін та&#1171ы 73 келіге дейін тастауым керек. Ондай арты&#1179 майларды кетіру спортшылар арасында «сушка» деп атайды. Я&#1171ни, біз тек а&#1179уызбен тама&#1179танамыз. Тіпті суды да ішпейміз. Ж&#1201мырт&#1179аны&#1187 а&#1179уызымен тама&#1179танып, айран секілді сусындар ішіп ж&#1199рмін. Отау &#1179&#1201р&#1171ан кезімде басында &#1241йелім біраз &#1179иналды. Біресе тама&#1179ты &#1179уырып &#1179ойып, біресе т&#1201зын к&#1257п &#1179осып жіберетін. С&#1257йтіп, бір-екі айдан кейін &#1199йреніп, ма&#1171ан ілесіп, &#1179азір &#1257зі де д&#1201рыс тама&#1179тану&#1171а к&#1257шіп кетті», — дейді атлет.

А&#1179бар жа&#1179сы жатты&#1179тырушы болса&#1187, адамдар &#1257зі а&#1171ылып келетінін, тіпті танымал ж&#1201лдыздармен де ж&#1201мыс істеуге м&#1199мкіндік туатынын айтады, тек ж&#1201мысы&#1187ды с&#1199йсе&#1187 бол&#1171аны. 

«Бала кезімнен бері &#1241рт&#1199рлі спорт саласында бол&#1171анды&#1179тан, б&#1241рін &#1257з басымнан кешіргендіктен кімге &#1179андай ы&#1187&#1171ай жасау керектігін жа&#1179сы біліп алдым. Жатты&#1179тырушы болып енді ж&#1201мыс істей баста&#1171анымда ж&#1201рт ма&#1171ан а&#1171ылып келе бастады. Кейін тіпті теледидардан к&#1257ретін ж&#1201лдыздарды&#1187 &#1257зі жазылып, соларды&#1187 жеке жатты&#1179тырушысы болдым. Баян Ма&#1179сат&#1179ызы, Ерке Есмахан, Асылхан Т&#1257лепов, Г&#1199лназ Жоланова, &#1240йгерім &#1178алаубаева, Еркеб&#1201лан Даиров, Мадина Бал&#1171абаева секілді ж&#1201лдыздарды&#1187 дене бітімін т&#1199зеп, бірге ж&#1201мыс істеу м&#1199мкіндігіне ие болдым. Адамдар&#1171а б&#1201л іс о&#1187ай болып к&#1257рінгенімен, &#1241р клиентке т&#1199рлі ы&#1187&#1171ай табасы&#1187.

Біреуі «Мен толы&#1179пын» деп келеді, біреулер «Тез арада ары&#1179тау керек» десе, енді біреулері &#1257з басында&#1171ы проблемасын баяндап жатады. Осыларды ескере отырып, клиенттерімні&#1187 к&#1257&#1187ілін тауып, м&#1241селесін шешуге бар жанымды саламын. 24 са&#1171ат бойы спортзалда ж&#1201мыс істесем де, м&#1199лдем шаршамаймын, себебі, мен б&#1201л ж&#1201мыстан л&#1241ззат аламын», — дейді ол.

Ал «&#1241йелі&#1187із &#1179ыздарды&#1187 арты&#1179 назарынан &#1179ыз&#1171анбай ма?» деген с&#1201ра&#1171ымыз&#1171а ол былай деп жауап &#1179атты:

«&#1240йелім мені бас&#1179а &#1179ыздардан &#1179ыз&#1171анып к&#1257рмепті. Себебі б&#1201л мені&#1187 ж&#1201мысым екенін т&#1199сінеді. &#1178ыздар тарапынан &#1241рине дене бітіміме &#1179арай к&#1257п &#1179ызы&#1171ушылы&#1179 танытып, танысу&#1171а бірінші болып &#1179ол&#1179а салып жатады».

А&#1179барды&#1187 айтуынша, &#1179азір ол танымал ж&#1201лдыздарды трансформациялау, я&#1171ни ары&#1179тату &#1199шін Youtube-те жоба бастап жатыр екен. Сол ж&#1201лдыздарды&#1187 е&#1187 ал&#1171аш&#1179ы &#1179атысушысы болып танымал вайнер Жека «Fatbelly» келген.

«Спортпен айналыс&#1179алы бері мені&#1187 &#1257мірім т&#1199бейгелі &#1257згерді. Денсаулы&#1171ым болсын, &#1201й&#1179ым болсын, к&#1257&#1187іл-к&#1199йім болсын, барлы&#1171ы орнында. Б&#1201л тек спортты&#1187 ар&#1179асында. Д&#1241л осылай бас&#1179а адамдарды&#1187 &#1257мірі &#1257згергенін &#1179алаймын. Ж&#1201рт&#1179а к&#1257мек &#1179олымды соз&#1171ым келеді, &#1257з-&#1257зіне деген сенім &#1201ялат&#1179ым келеді. &#1178азір спортты&#1179 ойын-сауы&#1179 арна ашу&#1171а дайындалып жатырмыз. Ол жерде &#1179ызы&#1179ты экстрим жатты&#1171улар мен тапсырмалар болады. &#1178азіргі уа&#1179ытта танымал вайнер Жеканы&#1187 трансформациясын к&#1199тіп жатырмыз я&#1171ни, келген &#1179она&#1179 ары&#1179таумен &#1179атар арманында&#1171ы &#1241демі дене бітіміне &#1179ол жеткізеді. Б&#1201л тек ж&#1201лдыздар&#1171а &#1179атысты болса, ендігі арманым &#1179арапайым адамдар&#1171а к&#1257мектесу», — дейді бодибилдер.

© Суреттер жеке м&#1201ра&#1171аттан

А&#1179бар бодилидингпен зейнет жасынан кейін де айналысамын деп отыр.

«Спортпен &#1257мір бойы айналыссам да шаршамаймын. Себебі ол ма&#1171ан л&#1241ззат сыйлайды. Ал бодибилдингке келсем, ол жерде 45 жастан кейін «ветеран» деген категориямен шы&#1171атындар да бар. Б&#1201йырып жатса, д&#1241л Арнольд Шварценеггер секілді кино мен спортты бірге алып, зейнет жасыма дейін айналысамын», — дейді атлет А&#1179бар Жарма&#1171амбетов. 

 

      Посмотреть эту публикацию в Instagram

Построение тела, это как произведение искусства, что я называю эстетикой. Бесподобная съемка от

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.