Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa «Ішімдіккe сaлынуды&#1187 сaлдaры» тa&#1179ырыбы тaл&#1179ылaнды, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Бa&#1171дaрлaмa бaрысындa Aстaнaны&#1187 52 жaстa&#1171ы т&#1201р&#1171ыны Жaнaт Бaйсымa&#1179oв &#1257з o&#1179и&#1171aсын бaяндaп бeрді. Oл ішімдік ішу aр&#1179ылы бaрлы&#1179 прoблeмaсын &#1201мытатынын айтады. &#1178азіргі та&#1187да ол отбасымен ажырас&#1179ан, 5 баласымен араласып т&#1201рады екен.

«Болып жат&#1179ан м&#1241селелерді &#1201мыту &#1199шін ішімдікке салынасы&#1187. Алайда ес білген кезде б&#1241рібір де ол м&#1241селелер &#1179айтып оралады. Ішімдіктен арылу &#1199шін емшілерге де, нарколог — Кузнецов, Заболотныйлар&#1171а да бардым. Гипнозбен кодировка да жасаттым. Оларды&#1187 барлы&#1171ы уа&#1179ытша н&#1241рсе. Бір жылдан со&#1187, оны&#1187 к&#1199ші біткенде адам ішіп кетсе, м&#1199лдем то&#1179тай алмайды», — дейді Жанат Байсыма&#1179ов.

Т&#1241уелділік м&#1241селесі бойынша ке&#1187есші маман, психолог Н&#1201рлан Т&#1201рсынбеков ішімдіктен арылу &#1199шін кешенді ем шараларын ж&#1199ргізу &#1179ажет деп есептейді.

«Дерт бол&#1171ан со&#1187 — б&#1201&#1171ан кешенді ем &#1179абылдау керек. М&#1201нда бастап&#1179ы кезе&#1187де наркологтарды&#1187 &#1241сері, сосын психологтарды&#1187 ж&#1201мысы &#1179ажет. &#1198шінші кезе&#1187де о&#1187алту процестерінен &#1257туі тиіс. Адамны&#1187 &#1241леуметтік &#1179&#1201ндылы&#1179тарын &#1179айтарып, &#1179айтадан &#1179о&#1171ам&#1171а &#1179осу &#1179ажет. Адам&#1171а екі ж&#1201мыс істеп, отбасын &#1179амтамасыз етуден г&#1257рі бір ш&#1257лмек ара&#1179 ішіп, &#1179иынды&#1179тарды &#1201мыт&#1179анды ж&#1257н к&#1257реді. Сол себепті осы м&#1241селені жалпы &#1179о&#1171ам болып, кешенді емдеулер ар&#1179ылы шешуге болады», — дейді Н&#1201рлан Т&#1201рсынбеков.

Г&#1199лн&#1201р есімді &#1179она&#1179 &#1257з о&#1179и&#1171асын жасырын баяндауды &#1201й&#1171арды. Екі рет отбасын &#1179&#1201р&#1171ан &#1241йел осы ішімдікті&#1187 салдарынан опы&#1179 жегенін айтады.

«К&#1199йеуім ішімдік ішіп, &#1241рдайым «&#1257лтіремін» деп &#1179ор&#1179ытады. Б&#1201л мені&#1187 екінші к&#1199йеуім. Бірінші к&#1199йеуімні&#1187 &#1241кесі &#1179айтыс бол&#1171аннан кейін жолдасым анасымен бірге ішімдікке салынып кетті. Олар ара&#1179&#1179а таласып, жанжалдасып та ж&#1199ретін. Мен ол кезде жас едім, жасым болса 20-да еді. Бастап&#1179ыда к&#1257мектесейін деп талпындым. Ж&#1201мыс&#1179а орналастым, &#1199йге &#1179айтып келген уа&#1179ытта олар мас к&#1199йде &#1199йде жататын. Бір бала таптым. &#1198йде к&#1257мір болмай, мен орман&#1171а барып балам то&#1187басын деп отын жинап келетінмін. Б&#1257телкелер теріп, а&#1179ша &#1179ылатынмын. Біра&#1179 бір к&#1199ні олар мені итше тепкілеп, сабап тастады. Баламды &#1179олыма алу&#1171а шама келмеді. &#1256з &#1199йіме барып, артынша ауруханадан біра&#1179 шы&#1179тым», — дейді Г&#1199лн&#1201р. 

Халы&#1179 емшісі &#1178&#1201ралай Тезекбаева &#1179андай жа&#1171дайда осы дерттен айы&#1171у&#1171а болатынын айтып берді.

Сонымен &#1179атар, &#1178&#1201ралай Тезекбаева «т&#1199нгі уа&#1179ытта ішімдік сатыла ма?» деген эксперимент жаса&#1171анын айтып берді. 

&#1240нші Н&#1201рлан &#1240міров ішімдікке &#1179атысты адамдарды &#1199ш топ&#1179а б&#1257летінін айтады.

«Бірінші топ — намаз о&#1179итын немесе &#1257здігінен м&#1199лде ішпейтін адамдар. Екінші топ — есін біліп ішетін адамдар, олар той-томала&#1179та не бас&#1179а да бір атаулы к&#1199ндері &#1171ана &#1201рттап &#1179оятын адамдар тобы. Б&#1201л топ&#1179а &#1241ртістерді де &#1179осу&#1171а болады. Барлы&#1171ы тап-таза деуге келмейді. &#1198шінші топ — есінен айырыл&#1171анша ішетіндер», — дейді Н&#1201рлан &#1240міров.

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ба&#1171дарламасы 27 маусымнан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-ж&#1201ма аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды. Т&#1199рлі &#1241леуметтік та&#1179ырыптарды &#1179оз&#1171айтын б&#1201л ток-шоу &#1241лі талай &#1179ызы&#1179тар&#1171а толы. 

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.