Б&#1199гіндe с&#1201лулы&#1179ты&#1187 бизнeскe aйнaл&#1171aны   рaс. O&#1171aн д&#1241лeл рeтіндe eліміздe бьюти-блoг т&#1199сінігіні&#1187 &#1179aлыптaсып, с&#1201лулы&#1179 индустриясындa&#1171ы oтaнды&#1179 мaмaндaрды&#1187 к&#1199н сaнaп   aртып жaт&#1179aнын aйту&#1171a бoлaды. &#1178aзa&#1179стaнды&#1179 &#1179ыздaр дa &#1179aзір с&#1201лу бoлу &#1199шін oтaнды&#1179 бьюти-блoгeрлeрді&#1187 жaзбaлaры мeн видeoлaрынa &#1179ызы&#1171ушылы&#1179 тaнытып, тіпті сoлaр сия&#1179ты блoг ж&#1199ргізгісі кeлeді. С&#1201лулы&#1179 жaйлы блoг жaзу o&#1187aй бoлып к&#1257рінeтіні рaс.   Дeгeнмeн рaсындa oл к&#1257п e&#1187бeкті ж&#1241нe к&#1257п уa&#1179ытты тaлaп eтeтін к&#1241сіп.

Oсы рeттe Tengrinews.kz тілшісі &#1179aзa&#1179 бьюти-блoгeрлeрмeн   тілдeсіп,   &#1179aзіргі бьюти-индустрияда&#1171ы трендтер жайлы &#1241&#1187гімелесіп ж&#1241не   бьюти-блогтар   ар&#1179ылы табыс табуды&#1187 &#1179аншалы&#1179ты м&#1199мкін екенін с&#1201рап к&#1257рді.

Instagram желісінде 620 мы&#1187нан аса жазылушысы бар &#1179аза&#1179станды&#1179 бьюти-блогер, визажист &#1241рі к&#1241сіпкер 21 жаста&#1171ы Айым Алтынбекова негізі а&#1171ылшын-т&#1199рік тілдеріні&#1187 аудармашы-о&#1179ытушысы маманды&#1171ын о&#1179ы&#1171ан екен. Ал бьюти-индустрия&#1171а келгеніне   6 жыл болыпты.

Айтуынша, б&#1201л саланы ол жанына жа&#1179ын бол&#1171анды&#1179тан та&#1187да&#1171ан. Блогер &#1241леуметтік желідегі пара&#1179шасында косметикалар&#1171а сипаттама беріп, ке&#1187естерін беріп отырады.

Айым Алтынбекованы&#1187 айтуынша, б&#1199гінде с&#1201лулы&#1179 индустриясында б&#1241секелестік &#1257те жо&#1171ары. Біра&#1179 блогерді&#1187 с&#1257зіне с&#1199йенсек, осы салада&#1171ы &#1241рбір маманны&#1187 &#1257з фишкасы, &#1257з техникасы ж&#1241не &#1257з клиенттері болады.

«Біра&#1179 мен б&#1241секелестерім жо&#1179 деп санаймын. Себебі мені&#1187 &#1257з клиенттерім жетіп артылады ж&#1241не жеке техникам бар. Ешкімде жо&#1179 техника десе де болады. Сонды&#1179тан болар, б&#1241секелестіктен &#1179оры&#1179паймын», — дейді Айым Алтынбекова.

Айым Алтынбекова © Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Ал табысы жайлы с&#1201ра&#1179&#1179а блогер &#1179азір жеке бизнесі бол&#1171анды&#1179тан &#1179анша табыс табатынын атай алмайтынын айтты.  

«&#1178азір осы салада бизнесім бар. Біра&#1179 &#1241леуметтік желілер ар&#1179ылы &#1179анша а&#1179ша табатынымды айта алмаймын. Ал б&#1201рын, и&#1241, тек &#1241леуметтік желілер мені&#1187 табыс к&#1257зім болды. Жалпы Instagram-нан айына шамамен 700 — 800 мы&#1187 те&#1187ге, кейде одан да к&#1257п болып &#1179алады», — дейді блогер Айым.

Айым Алтынбекова © Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Б&#1201дан б&#1257лек, блогер б&#1199гінде бьюти-индустрияда&#1171ы трендтерге то&#1179талды.

«&#1178азіргі уа&#1179ытта макияж жайлы айтатын болса&#1179, nude стилі трендте. К&#1257бі &#1179азір &#1179ас пен к&#1257зді &#1179атты боямай, кремді азыра&#1179 жа&#1171уды ж&#1257н к&#1257реді. К&#1257бі таби&#1171и с&#1201лулы&#1179&#1179а м&#1241н беріп жатыр», — дейді Айым Алтынбекова.

Madina About ла&#1179ап атымен танымал бол&#1171ан бьюти-блогер Мадина Ба&#1171датова да &#1179азіргі уа&#1179ытта таби&#1171и с&#1201лулы&#1179ты&#1187 трендке айнал&#1171анын айтады.   Блогерді&#1187 айтуынша, &#1241демі ж&#1241не жар&#1179ын бет терісі, тыны&#1179&#1179ан &#1201й&#1179ы мен д&#1201рыс тама&#1179тану &#1241рдайым трендте болады.

Instagram желісінде с&#1201лулы&#1179 жайлы блогтарымен танымал бол&#1171ан Мадина Ба&#1171датова с&#1241улет-&#1179&#1201рылыс факультетінде о&#1179ы&#1171ан. Ал б&#1201л саламен   ол &#1257зіні&#1187 &#1179ызы&#1171ушылы&#1171ы бол&#1171аннан айналысып жатыр екен.

Мадина Ба&#1171датова © Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Пайдалы жазбаларын б&#1257лісіп отыратын блогер &#1179ыз с&#1201лулы&#1179 индустриясыны&#1187 к&#1199ннен-к&#1199нге тез дамып жат&#1179анын айтады.  

«Бьюти-индустрияда б&#1241секелестік &#1257те &#1199лкен. К&#1199нделікті жа&#1187а с&#1201лулы&#1179 салондары ашылып, визажистер саны артып келеді. Дегенмен елімізде на&#1171ыз бьюти-блогер деп 10 адамды атап бере аламын. Себебі блогер мынадай б&#1241секелестікте жо&#1179 болып кетеді немесе м&#1199лде аса &#1179ызы&#1171ушылы&#1179 танытпай, сапасыз контент жасайды. &#1240детте мені&#1187 жа&#1171дайымда, я&#1171ни бьюти-блогер ретінде аудитория жинап, оны &#1241рі &#1179арай дамыту &#1257те &#1179иын. Себебі &#1179азір &#1241демі &#1179ыздарды&#1187 блогтары жетіп артылып, лайктар мен &#1179аралымдарды к&#1257птеп жинайды. Сонды&#1179тан &#1179азіргі уа&#1179ытта блогерлер &#1257з контенті &#1199шін жеке &#1257мірлері жайлы жазатын болды», — дейді блогер Madina About.

© Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Сондай-а&#1179, бьюти-блогер   ж&#1201ртта блогерлерді&#1187 &#1241леуметтік желілерде о&#1187ай табыс табады деген т&#1199сінікті&#1187 бар екенін айтады.

«Бізді&#1187 менталитетте Instagram-да&#1171ы блогер а&#1179шаны о&#1187ай табады деген т&#1199сінік &#1179алыптас&#1179ан. Адамдарды&#1187 &#1257зі жарнама іздеп, тіпті оны&#1187 шынайы ке&#1187ес немесе тек жарнама екенін ажырата алмай &#1179алып жатыр. Біра&#1179 мен &#1257з блогым ар&#1179ылы еш&#1179андай табыс таппаймын. &#1256зім &#1179&#1201рылыс саласында ж&#1201мыс істеймін. Біра&#1179   бьюти-салада 5 000 те&#1187ге тапсам, оны міндетті т&#1199рде блог&#1179а саламын. Контентті толтыруды&#1187 &#1257зіне ж&#1241не суретке фон та&#1187дауды&#1187 &#1257зі &#1179аншама уа&#1179ытты алады. Сондай-а&#1179, SMM мен блогымды дамыту&#1171а да біраз &#1179аржы кетеді: косметика аламын, бас&#1179а блогерлерден жарнама сатып аламын. М&#1201ны&#1187 барлы&#1171ы бас&#1179а &#1179ыздар мені&#1187 де контентім жайлы білуі &#1199шін жасалады», — деп т&#1199сіндірді Мадина.

Сондай-а&#1179, со&#1187&#1171ы кездері елімізде бьюти-индустрияда ер адамдарды&#1187 да саны артып жат&#1179анын бай&#1179ау&#1171а болады. Олар бояу&#1171а ж&#1241не косметика&#1171а келгенде &#1179ыз балалардан кем т&#1199спейді ж&#1241не олар&#1171а деген с&#1201раныс та жетерлік. Мысалы,   Instagram желісінде 36 мы&#1187нан аса жазылушысы бар   павлодарлы&#1179 19 жаста&#1171ы   &#1240діл Хэйнс бьюти-блог ж&#1199ргізумен &#1179атар, т&#1199рлі тренингтер &#1257ткізуді &#1179ол&#1171а ал&#1171ан.

Блогер о&#1179уын &#1241лі ая&#1179тамапты. Шет тілдерін о&#1179ып жатыр екен. Ал неліктен осы сала&#1171а келгенін ол бірде &#1257зін бояндырып к&#1257рген со&#1187 о&#1171ан м&#1201ны&#1187 &#1201нап &#1179ал&#1171анын, сонды&#1179тан осы к&#1241сіпті та&#1187да&#1171анымен т&#1199сіндіреді. Біра&#1179 &#1240ділді&#1187 айтуынша, расында бьюти-индустрияда еш&#1179андай б&#1241секелестік жо&#1179. Себебі б&#1199гінде &#1178аза&#1179станда бьюти-блогерлер &#1257те аз.

&#1240діл Хэйнс. © Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Сондай-а&#1179, визажист &#1241леуметтік желілер ар&#1179ылы табыс таппайтынын айтады. Оны&#1187 табыс к&#1257зі &#1241зірге визаждан &#1171ана екен.

Ал &#1179азіргі уа&#1179ытта   с&#1201лулы&#1179 индустриясында&#1171ы трендтер жайлы с&#1201ра&#1179&#1179а блогер былай деп жауап берді: «&#1178азіргі уа&#1179ытта трендте минимализм, барынша таби&#1171и макияж. Я&#1171ни, барлы&#1171ы же&#1187іл т&#1199рде боян&#1171анды &#1179алайды: крем, таби&#1171и &#1179ас ж&#1241не кішкене хайлайтер».

Мейрамхана ісі ж&#1241не &#1179она&#1179 &#1199й бизнесін о&#1179ы&#1171ан   Алика Байбачинова &#1179азіргі кезде &#1179аза&#1179станды&#1179 &#1179ыздарды&#1187 таби&#1171и с&#1201лулы&#1179&#1179а &#1201мтылып жат&#1179анын айтады. «Б&#1201рын&#1171ыдай &#1179атты бояу, &#1179атты боял&#1171ан &#1179астар жо&#1179. Таби&#1171и с&#1201лулы&#1179 пен   baby glow стиліндегі макияждар трендке айналды», — дейді блогер.

Алика Байбачинова.   © Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Бьюти-блогер &#1241леуметтік желідегі пара&#1179шасында пайдалы ке&#1187естерін жариялап отырады. Сатып ал&#1171ан косметикаларыны&#1187 арты&#1179шылы&#1179тары мен кемшіліктерін жазып ж&#1199реді. Біра&#1179,   Аликаны&#1187 айтуынша, б&#1201л оны&#1187 табыс к&#1257зі емес. Ол &#1179ыздар&#1171а курс &#1257ткізуден &#1171ана табыс табады екен.

Сондай-а&#1179, боянуы мен киім киісінен ерекшеленіп,   &#1179ыздар   арасында &#1179ызы&#1171ушылы&#1179 тудыр&#1171ан астаналы&#1179 &#1240сия Жидебайды&#1187 айтуынша, ол бастап&#1179ыда на&#1179ты бьюти-блог жазуды ма&#1179сат етпеген.  

«Жалпы мен менеджмент факультетінде о&#1179ы&#1171анмын. С&#1201лулы&#1179 жайлы блог ж&#1199ргізу ма&#1179сатым бол&#1171ан жо&#1179. &#1256здігінен сол саламен айналысып кеттім. Себебі &#1179ыздардан мені&#1187 бет-&#1241лпетіме &#1179атысты ж&#1241не &#1179андай косметика &#1179олданатыным жайлы т&#1199рлі с&#1201ра&#1179тар келіп жатты. Содан бьюти-блогтар жаза бастадым. Расында мен ол сала&#1171а аса жа&#1179ын емеспін. Тек пайдалы ке&#1187естерді б&#1257лісемін. Бас&#1179а блогерлермен жарыспаймын да», — дейді &#1240сия Жидебай.

&#1240сия Жидебай. © Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Бьюти-блогерді&#1187 айтуынша, со&#1187&#1171ы уа&#1179ытта тері к&#1199тімі жайлы м&#1241ліметтерге с&#1201раныс к&#1257п. «&#1178ыздар арасында д&#1241л осы тренд &#1257зекті болып жатыр. Ал декоратив косметика тренді с&#1241л &#1241лсіреген секілді. Расында да мен о&#1171ан &#1179уанамын. Себебі ма&#1171ан к&#1257біне тері к&#1199тімі, бет терісін &#1179алай д&#1201рыс к&#1199ту та&#1179ырыбы &#1179ызы&#1171ыра&#1179 &#1241рі жаныма жа&#1179ын», — деп т&#1199сіндірді блогер.

&#1240сия Жидебай. © Instagram пара&#1179шасынан алын&#1171ан сурет

Б&#1201дан б&#1257лек, блогер &#1179азіргі уа&#1179ытта табыс к&#1257зі жарнама екенін жо&#1179&#1179а шы&#1171армады. Біра&#1179 ол блогтардан &#1179анша табыс табатынын на&#1179тыламады.

«Ма&#1171ан е&#1187 ма&#1187ыздысы — о&#1179ырмандарымны&#1187 мен ке&#1187ес берген контенттен к&#1257&#1187ілі &#1179алмауы. Сондай-а&#1179, ма&#1171ан беделім мен аудиториямны&#1187 ма&#1171ан деген сенімі ма&#1187ызды. Білетінім, мен ке&#1187ес берген &#1257німдерге артынша с&#1201раныс артып жатады. Сонды&#1179тан мен &#1257зім &#1179олдан&#1171ым келетін ж&#1241не &#1257зім &#1179олдан&#1171ан &#1257німдер жайлы жазамын», — дейді астаналы&#1179 бьюти-блогер. Айта кетейік, &#1240сия Жидебай Instagram желісінде &#1171ана емес, Youtube хостингінде де бет терісі ж&#1241не шаш к&#1199тімі жайлы пайдалы видеолар жариялап отырады.

&#1178аза&#1179 ютуберлері &#1179анша а&#1179ша тауып ж&#1199ргенін айтып берді