Жa&#1187a жыл — к&#1257пшіліккe си&#1179ыр&#1171a сeніп, aрмaн oрындaлaтын мeрeкe. Д&#1241л oсы жeлтo&#1179сaндa xaлы&#1179ты&#1187 бeлсeнді сaудa жaсaйтыны aйтпaсa дa т&#1199сінікті, сeбeбі б&#1201л т&#1199рлі тaуaр &#1257ндірeтін кoмпaниялaрды&#1187 мaркeтoлoгтaры мeн PR мaмaндaры нa&#1171ыз ж&#1201мыс&#1179a кірісeр с&#1241ті. Тaуaрын &#1257ткізу мa&#1179сaтындa &#1179oлдaнaтын т&#1241сілдeрі &#1179ит&#1201р&#1179ы aйлa&#1171a &#1201&#1179сaйтыны тa&#1171ы бaр. Tengrinews.kz тілшісі мaмaндaрдaн Жa&#1187a жыл &#1179aрсa&#1187ындa кoмпaниялaрды&#1187 &#1179aндaй &#1179улы&#1179&#1179a бaрaтынын ж&#1241нe б&#1201л aйлaдaн &#1179aлaй aйнaлып &#1257тугe болатынын с&#1201рап білді. 

Же&#1187ілдік — же&#1187ілдік пе?

PR саласында бес жылдан аса т&#1241жірибесі бар маркетолог &#1241рі PR маманы Зарина Ашимованы&#1187 айтуынша, пайызды&#1179 же&#1187ілдіктер саудагерлерді&#1187 е&#1187 &#1179арапайым &#1179улы&#1171ы.

«Техниканы алып &#1179араса&#1179, д&#1199кендер, 50, тіпті 70 пайыз же&#1187ілдік жасауы м&#1199мкін. Біра&#1179 б&#1201л сатушы сол 50 немесе 70 пайыз&#1171а шы&#1171ын&#1171а &#1201шырайды деген с&#1257з емес. Б&#1201л клиентті тартуды&#1187 т&#1241сілі. Ол ба&#1171аны к&#1257тереді де, сол ба&#1171адан с&#1241йкесінше же&#1187ілдік жасайды. Б&#1201л маркетологтарды&#1187 е&#1187 &#1179арапайым т&#1241сілі. Ал негізінде сатушы бар бол&#1171аны 10 пайыз&#1171а &#1171ана же&#1187ілдік жасай алады», — дейді маман. 

Егер &#1179андай да бір тауар &#1179&#1201ны &#1257зге д&#1199кендерге &#1179ара&#1171анда тым арзан болса м&#1201ндай тауар&#1171а да к&#1199м&#1241нмен &#1179арау&#1171а себеп бар. М&#1201ны&#1187 себебін маркетолог тауарды&#1187 елге салы&#1179тарыны&#1187 д&#1201рыс т&#1257ленбеуімен немесе тіркеуден &#1257тпеуімен байланыстырып отыр. М&#1201ндай заттарды &#1241детте сапа кепілдігіні&#1187 бар-жо&#1179ты&#1171ын біліп, ба&#1171асын &#1257зге д&#1199кендермен салыстырып к&#1257ріп барып &#1179ана сатып алу&#1171а болады екен.

© pixabay.com

Маман тауар сатып ал&#1171ысы келгендерге д&#1199кенге &#1179а&#1187тар&#1171а бар&#1171аны д&#1201рыс екенін айтады. «Себебі б&#1201л жа&#1187ажылды&#1179 мереке к&#1199ндері &#1179ызып т&#1201р&#1171ан сауда жыл басында &#1257ліара кезе&#1187ге &#1257тіп, сатушылар тауарды &#1257те арзан ба&#1171а&#1171а беруге келісуі м&#1199мкін. Ешкім де ескі тауарды са&#1179тап отыру&#1171а &#1179&#1201лы&#1179ты емес. Себебі б&#1201л кезде халы&#1179ты&#1187 сатып алу&#1171а деген &#1179ызы&#1171ушылы&#1171ы дереу т&#1257мендеп, б&#1201л нары&#1179&#1179а &#1241серін тигізеді», — дейді Ашимова.

«Сатушы еш&#1179ашан &#1201тылмайды»

Сатушыларды&#1187 та&#1171ы бір &#1179улы&#1171ы деп маман жа&#1187адан шы&#1179&#1179ан тауарларды атап отыр. Я&#1171ни уа&#1179ыт сынынан &#1257тпеген, халы&#1179&#1179а жа&#1187адан &#1201сынылатын тауарларды осы мерекелік сатылымдар&#1171а &#1179осып жіберу сатушы&#1171а да, &#1257ндірушіге де табысты&#1187 к&#1257зі екен. 

«Азы&#1179-т&#1199лік тауарларын мысал&#1171а алса&#1179, халы&#1179ты&#1187 мерекелік к&#1257&#1187іл-к&#1199йіне &#1241рі сатып алу&#1171а деген &#1179&#1201лшынысыны&#1187 жо&#1171ары болуына байланысты жарнама мамандары д&#1241л осы Жа&#1187а жыл мерекесін та&#1187дайтыны та&#1171ы бар. Та&#1171ы бір &#1179улы&#1179 — промо, комбо тауарлар. Я&#1171ни аса &#1179ажетті емес тауар&#1171а &#1199йлесетін &#1179ажетті тауармен біріктіріп сатады, осылайша к&#1257п &#1257тпей жат&#1179ан тауардан &#1179у маркетологтар осылайша &#1179&#1201тылады деуге болады. Бір с&#1257збен айт&#1179анда сатушы тарап еш&#1179ашан &#1201тылмайды ж&#1241не &#1257з &#1179алтасын &#1179а&#1171ып, ж&#1201рт&#1179а же&#1187ілдік жасамайды», — деп пікір білдірді PR маманы Зарина Ашимова. 

© pixabay.com

Импульсив сатып алушы болса&#1187ыз

Ал осы кезекте адамдарды&#1187 жа&#1187ажылды&#1179 мерекеге &#1179атысты сатып алу ынтасыны&#1187 неге зор болатынын психоаналитикалы&#1179 ба&#1171ытта&#1171ы психолог Сая Ба&#1179имова т&#1199сіндіріп берді. 

«Адам &#1179алайтын бірнеше базалы&#1179 &#1179ажеттілік бар — &#1179ауіпсіздік, махаббат, біреуді&#1187 &#1179ам&#1179орлы&#1171ын к&#1257ру, жынысты&#1179 инстинкттер ж&#1241не та&#1171ы бас&#1179алары. Маркетологтар шын м&#1241нінде &#1257те мы&#1179ты психологтар, олар адамны&#1187 осы базалы&#1179 &#1179ажеттіліктерін д&#1257п таба біледі, сол ар&#1179ылы тауарды &#1257ткізуге тырысады. «Сізді жа&#1179сы к&#1257реміз, сізге е&#1187 таби&#1171и &#1257ні &#1201сынамыз», «мына затты &#1179азір алып &#1179алы&#1187ыз, кейін &#1179ымбаттап кетеді», «мына н&#1241рсе сізді бас&#1179а адамдарды&#1187 алдында (&#1241сіресе &#1179арсы жыныста&#1171ы) керемет тартымды &#1179ылады». &#1240рине, же&#1187ілдік &#1257те тартымды н&#1241рсе, біра&#1179 же&#1187ілдікпен т&#1201р&#1171ан затты&#1187 б&#1241рі сізге шынымен керек пе? Егер же&#1187ілдік к&#1257рсе&#1187із, еркі&#1187ізден айырылатын, импульсив т&#1201тынушы болса&#1187ыз 1 апталы&#1179, 1 айлы&#1179, 1 жылды&#1179 керек н&#1241рселерді&#1187 тізімін жасап, сол бойынша сауда жасау&#1171а тырысы&#1187ыз», — деп ке&#1187ес берді маман. 

Ба&#1179имованы&#1187 айтуынша, м&#1201ндай &#1179улы&#1179тар&#1171а &#1201рынбау &#1199шін адамны&#1187 &#1257з-&#1257зін &#1257згертіп, &#1179алауын тыю &#1179ате.  

«Мен «&#1257зін же&#1187у», «&#1241детпен к&#1199ресу» деген сия&#1179ты та&#1171ы да бас&#1179а т&#1201жырымдар&#1171а т&#1199бегейлі &#1179арсымын. Сізді&#1187 «к&#1257зсіз сатып алсам» деген &#1179алауы&#1187ыз, іші&#1187ізден шы&#1179&#1179ан, &#1257зі&#1187ізді&#1187 «ту&#1171ан» &#1179алауы&#1187ыз. Сіз &#1257з-&#1257зі&#1187ізбен &#1179алай к&#1199ресесіз? Оны&#1187 орнына &#1241деттері&#1187із бен &#1179алаулары&#1187ызды т&#1199сінуге, талдау&#1171а тырысы&#1187ыз. Егер жаппай т&#1201тыну ар&#1179ылы, &#1257зі&#1187ізге жа&#1171ымды эмоция, жылулы&#1179, &#1179ауіпсіздік, ба&#1179ыт сезімдерін іздесе&#1187із, м&#1199мкін м&#1241селені бас&#1179а жа&#1171ынан шешу керек шы&#1171ар. Затты к&#1257п м&#1257лшерде сатып ала беру, ж&#1201та беруді символды&#1179 т&#1199рде баланы&#1187 1,5 жас&#1179а дейінгі орал кезе&#1187імен байланыстыру&#1171а болады. Б&#1201л кезе&#1187дегі бала &#1199шін л&#1241ззатты&#1187 жал&#1171ыз к&#1257зі — ананы&#1187 с&#1199тін ему, жа&#1187а затты «д&#1241мін к&#1257ру» ар&#1179ылы зерттеу», — деп салыстырады психолог.

© izmail-info.com

Оны&#1187 с&#1257зінше, &#1241лемдік ірі сауда корпорациялары &#1199шін де бізді&#1187, т&#1201тынушыларды&#1187 белгілі бір ма&#1171ынада бала бол&#1171анымыз — жылтыр&#1171а &#1201мтылып, жарыса сатып алып, жа&#1187а &#1241серге тойма&#1171анымыз керек.

«А&#1179ылды сатып алушы&#1171а айналу &#1179иын емес — сіз &#1199немі не н&#1241рсе сізге шынымен ма&#1187ызды, ал не н&#1241рсені жарнама &#1199шін алып жат&#1179аны&#1187ызды талдай білуі&#1187із керек», — дейді ол.

«Сатып алушы да бала»

Маман Жа&#1187а жыл &#1179арса&#1187ында &#1179алай сауда жасау керек екендігін ж&#1241не же&#1187ілдіктерге бас салып &#1201рынбау &#1199шін не істеу керек екенін т&#1199сіндірді.  

«Жа&#1187а жыл — &#1257мірді&#1187 со&#1187ы емес, одан кейін де &#1257мір бар, бас&#1179а н&#1241рселерге де а&#1179ша керек болады. Жалпы &#1179олымда а&#1179ша т&#1201рмайды, тез ж&#1201мсап жіберемін дейтін адамдар&#1171а психологтар мына н&#1241рсені айтады: а&#1179шаны картада емес, к&#1257збен к&#1257ріп, &#1179олмен &#1201сталатындай етіп, &#1179олма-&#1179ол а&#1179ша &#1201стау керек. Бір жа&#1171ынан адам осылайша, &#1179ома&#1179ты соманы &#1179ол&#1171а &#1201стау&#1171а &#1199йренеді, екінші жа&#1171ынан картада&#1171ы «&#1257тірік» а&#1179шаны емес, &#1179алтада&#1171ы а&#1179шаны оймен ж&#1201мсайтын болады. А&#1179шамен &#1179арым-&#1179атынас адамны&#1187 психикасы &#1179аншалы&#1179ты ересек екенін к&#1257рсетеді. Бала&#1171а д&#1201рысы 6 жастан бастап майда-ш&#1199йде алу&#1171а азда&#1171ан а&#1179ша беріп т&#1201ру керек. Сонда болаша&#1179та жоспарлауды, &#1199немдеуді, а&#1179ылмен ж&#1201мсауды тезірек ме&#1187гереді», — дейді психолог.

© iPhones.ru

Ба&#1179имованы&#1187 пікірінше, а&#1179ша&#1171а &#1179атысты &#1179андай т&#1201жырымдары&#1187ыз бар, олар сізді&#1187 &#1257мірі&#1187ізге &#1179алай &#1241сер етеді, &#1179аржы&#1187ызды &#1179алай жоспарлау керек, б&#1201ларды&#1187 б&#1241рін жеке &#1257зі&#1187ізді&#1187 &#1257мір салты&#1187ыз, табыс к&#1257зіне &#1179арай бейімдеу керек.

«Адамдар а&#1179шаны «балалы&#1179 позициядан» ж&#1201мсаса, оны — а&#1179ша ойыны деп атайды. Ойынны&#1187 мынадай т&#1199рлері болады — &#1179арыз беру/алу,  кафеде шама&#1171а &#1179арамай к&#1257п шайлы&#1179 тастау, кін&#1241сін жуып шаю &#1199шін, карма &#1199шін тым к&#1257п &#1179айыр беру, имиджге ж&#1201мсал&#1171ан а&#1179ша — &#1179аржы аз, ма&#1187ызды н&#1241рселерге жеткізе алмай т&#1201рса да, со&#1187&#1171ы айфон, люкс киім, бренд &#1199шін алу, на&#1179ты жоспарсыз «ой ерте&#1187 бизнес бастап, байып кетемін» деп ойланбай кредит алу, а&#1179шамен алая&#1179ты&#1179 жасау, &#1257лмеген аюды&#1187 терісін б&#1257ліске салу — я&#1171ни, ерте&#1187 мына жерден мы&#1179ты а&#1179ша келеді, ма&#1171ан &#1179арыз бер деп біреуден а&#1179ша алып, оны ж&#1201мсап, я а&#1179ша келмей, я &#1179арызды &#1179айтармау. Ескері&#1187із, бренд, &#1179ымбат зат алу жаман емес, біра&#1179 бар а&#1179ша&#1171а айфон алып, сосын бір ай бойы &#1179ара&#1179&#1201мы&#1179 жеп ж&#1199ру — баланы&#1187 ойыны», — деді психоаналитикалы&#1179 ба&#1171ытта&#1171ы психолог.