Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa «Бaлaны тaя&#1179пeн т&#1241рбиeлeугe бoлa мa?» тa&#1179ырыбы тaл&#1179ылaнды, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Бa&#1171дaрлaмa бaрысындa к&#1257пбaлaлы aнa Г&#1199лнaз Бeкeeвa &#1257зіні&#1187 бaлaлaрын ты&#1187дамай кетсе, &#1201рып-со&#1171ып алатынын м&#1241лімдеді. 4 баланы&#1187 анасы 2-топта&#1171ы м&#1199гедек. Сонымен &#1179атар, м&#1199гедек бала ба&#1171ып отыр. 

Астана &#1179аласы балалар &#1199йіні&#1187 психологы Г&#1199лжан Алтынбек&#1179ызы баланы &#1201р&#1171ан жа&#1171дайда оны&#1187 болаша&#1171ыны&#1187 &#1179андай болатынын, оны&#1187 мінез-&#1179&#1201л&#1179ына &#1179аншалы&#1179ты &#1241сер ететінін айтты.

«&#1178ызы&#1187ызбен &#1179&#1201рбы&#1187ыз секілді &#1179арым-&#1179атынас жасауы&#1187ыз керек. Біріншіден, баланы&#1187 неліктен саба&#1179 о&#1179ыма&#1171анын ай&#1179ындап аласыз. Б&#1241лкім ба&#1171дарлама &#1179иын бол&#1171ан шы&#1171ар. Ба&#1171дарламаны&#1187 &#1179иын болуыны&#1187 себебі, ол осы&#1171ан дейінгі ба&#1171дарламаларды ме&#1187гермеген. М&#1199мкін м&#1201&#1171алімі &#1201намайтын шы&#1171ар, я болмаса бас&#1179а бірде&#1187еге алданып (телефон, компьютер ойындарын ойнап немесе ала&#1187да доп тебуге шы&#1171ып кетуі м&#1199мкін), сол саба&#1179ты шынымен де о&#1179ыма&#1171ан болуы м&#1199мкін. М&#1201ны&#1187 шешімі бар. Міндетті т&#1199рде бала&#1171а арнайы уа&#1179ыты&#1187ызды б&#1257ліп отыры&#1187ыз. М&#1199мкіндігінше к&#1257бірек уа&#1179ыт б&#1257лу керек. Сол &#1179иын бол&#1171ан ба&#1171дарламаны шешуге уа&#1179ыт бері&#1187із. Берілген уа&#1179ытта бала тапсырманы орындап жатса, ма&#1179тау айтып, «Сені&#1187 &#1179олы&#1187нан б&#1241рі де келеді» деп &#1179олдау білдірген абзал», — дейді Г&#1199лжан Алтынбек&#1179ызы.

К&#1257рермен тарапынан балалар&#1171а арасында &#1179ол к&#1257теру сабасына салады деген пікірді айт&#1179андар да болды. Д&#1241урен есімді к&#1257рермен &#1179азіргі жас отбасылар бала&#1171а к&#1257п жа&#1171дайда д&#1201рыс т&#1241рбие бере алмай жататынын айтады. 

«&#1178аза&#1179та мынадай с&#1257з бар. «Е Алла бала бер, бала берсе&#1187 сана бер, сана бермесе&#1187, ала бер». Егер бала санасыз болса, онда тая&#1179тау&#1171а тура келеді. Себебі «Аю&#1171а намаз &#1199йреткен тая&#1179″ деп бекер айтпа&#1171ан болса керек. Сананы &#1241ке-шешесі беретіні аны&#1179. Біра&#1179 &#1179азіргі та&#1187да ата-ана атанып отыр&#1171ан жастар жастайынан &#1241ке-шешесіне &#1179арсы &#1257скеннен кейін бала&#1171а &#1179андай т&#1241рбие беру керектігін біле бермейді. Ал бізді&#1187 кезе&#1187дегі 90-жыл&#1171ы балалар ата-&#1241жесіні&#1187 &#1179олында бол&#1171андар, на&#1171ыз т&#1241рбиемен &#1257скен. Жас келіндер енесімен т&#1201р&#1171ысы келмейді, жеке кетіп жатады. Бала осындайда еркелеп &#1257сіп, бетімен кетеді. То&#1179етерін айт&#1179анда, баланы &#1179айырып отыру керек», — дейді Д&#1241урен. 

К&#1257рермендерді&#1187 екінші тарапы &#1179азіргі балаларды&#1187 психологиялы&#1179 т&#1201р&#1171ыда &#1241лсіз екендігін айтып, &#1201рып-со&#1171у&#1171а &#1179арсылы&#1179 білдірді. 

«Біз балаларымызды «Сен топассы&#1187, сен а&#1179ыма&#1179сы&#1187, о&#1179ымайсы&#1187» деп жекіп жатамыз. Осыдан бала сондай болып шы&#1171ады. Ал егер «Сен жа&#1179сысы&#1187, сен мы&#1179тысы&#1187, сен а&#1179ылдысы&#1187″ дейтін болса&#1179, ол соны мотивация к&#1257ріп, жетістікке жету &#1199шін &#1201мтыла т&#1199седі. &#1240зірше мені&#1187 отбасым жо&#1179, біра&#1179 мен балаларымды &#1201рмаймын. Бала кезімде ата-анамнан тая&#1179 жеген кезім болды. &#1240рине &#1257зімні&#1187 &#1179ателіктерім &#1199шін. Біра&#1179 мен &#1241кемні&#1187 ісін &#1179айталамай, с&#1257збен тырысу&#1171а т&#1199сіндірер едім», — дейді Жанайдар есімді к&#1257рермен.

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ба&#1171дарламасы 2019 жылы 21 &#1179а&#1187тардан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-бейсенбі аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды.