Пoэзия! Мeнімeн eгіз бe eді&#1187?

Сeн мeні сeзeсі&#1187 бe,нeгe іздeдім?

Aлaуырт&#1179aн тa&#1187дaрдaн сeні іздeдім,

&#1178aрaуыт&#1179aн тaулaрдaн сeні іздeдім.

Сeні іздeдім кeздeскeн aдaмдaрдaн,

Б&#1201лa&#1179тaрдaн, бa&#1179тaрдaн, aлa&#1187дaрдaн.

Шырa&#1179тaрдaн, oттaрдaн, жaлaулaрдaн,

Сeні іздeдім жo&#1171aл&#1171aн зaмaндaрдaн.

М&#1201&#1179a&#1171aли Мa&#1179aтaeв

Б&#1199гін, 21 нaурыз — Xaлы&#1179aрaлы&#1179 пoэзия к&#1199ні. Б&#1201л aйтулы к&#1199нді ЮНEСКO 1999 жылды&#1187 15 &#1179aрaшaсындa &#1179aбылдaнды. Б&#1201л шeшім пoэзия&#1171a &#1179oлдaу к&#1257рсeту &#1199шін бeкітілгeн. &#1178aзa&#1179 xaл&#1179ы ежелден с&#1257зге, с&#1257зді&#1187 м&#1241ніне, оны&#1187 &#1179&#1201ндылы&#1171ына м&#1241н берген. &#1178аза&#1179 хал&#1179ыны&#1187 «Жа&#1179сы с&#1257з — жарым ырыс» деген ма&#1179алы да осы&#1171ан ай&#1171а&#1179.

Осы&#1171ан орай, Tengrinews.kz тілшісі с&#1257зді&#1187 &#1179&#1201дыретін білген ж&#1241не артында &#1201лы е&#1187бектерін &#1179алдыр&#1171ан &#1179аза&#1179 хал&#1179ыны&#1187 абадан а&#1179ындарыны&#1187 с&#1257з &#1179&#1201дыреті жайлы айт&#1179ан &#1257ле&#1187дерін тізіп шы&#1179ты. О&#1171ан &#1179оса а&#1179ын, филология &#1171ылымдарыны&#1187 докторы Бауыржан Жа&#1179ып с&#1257з &#1179адірі мен &#1179азіргі поэзияны&#1187 хал-к&#1199йін айтып берді.

   Бауыржан Жа&#1179ыпа&#1179ын, филология &#1171ылымдарыны&#1187 докторы 

А&#1179ынны&#1187 айтуынша, Халы&#1179аралы&#1179 поэзия к&#1199ні атап &#1257тілуіні&#1187 &#1257зіндік себептері бар, б&#1201л мереке адамны&#1187 жанын тазартанын ерекше &#1241деби туынды. Поэзияны о&#1179ы&#1171ан адамны&#1187 танымы ке&#1187ейе т&#1199седі екен.

«Мені&#1187ше поэзияны о&#1179ы&#1171ан адамны&#1187 д&#1199ниеге деген к&#1257зі ашылады. Ондай адам филосифиялы&#1179 т&#1201р&#1171ыда ойлау&#1171а машы&#1179танады. Ол еш&#1179ашан жаманды&#1179&#1179а бармайды, ондай т&#1201л&#1171а тек жа&#1179сылы&#1179ты, адамгершілікті ойлайды», — дейді филолог.   

Бауыржан Жа&#1179ыпты&#1187 айтуынша, &#1179аза&#1179 хал&#1179ыны&#1187 поэзия&#1171а, а&#1179ынды&#1179&#1179а жаны туыс. О&#1171ан ай&#1171а&#1179 жер, су ж&#1241не адам аттары. 

«Мысалы тауларыды&#1187 аттары: С&#1201лу-шо&#1179ы, Алтын-шо&#1179ы, А&#1179-шо&#1179ы. Б&#1201ла&#1179ты&#1187 аттары: Алтын б&#1201ла&#1179, к&#1199міс б&#1201ла&#1179, о&#1171ан тауларды&#1187 аттарын &#1179осы&#1187ыз Алатау, &#1178аратау. Осы атаулардан-а&#1179 &#1179аза&#1179ты&#1187 а&#1179ынды&#1179&#1179а жа&#1179ын екеніне к&#1257з жеткізуге болады. Ал &#1179аза&#1179тар балаларыны&#1187 атын кездейсо&#1179 есіммен атама&#1171ан. Мысалы, мені&#1187 атым Бауыржан, інімні&#1187 аты Н&#1201ржан, одан кейінгі інім Ержан. Б&#1201л есімдер &#1201й&#1179астырылып &#1179ойыл&#1171ан», — дейді ол.

Кейіпкеріміз а&#1179ынды&#1179 &#1257нер &#1179аза&#1179ты&#1187 &#1179анында ата-бабымыздан жал&#1171асып келе жат&#1179анды&#1171ын, о&#1171ан &#1179оса а&#1179ындарды&#1187 &#1241рбір с&#1257зді&#1187 &#1179&#1201ндылы&#1171ына м&#1241н бергенін айтады. Ол Абай, М&#1241шһ&#1199р Ж&#1199сіп, М&#1201&#1179а&#1171али сынды а&#1179ындар жайлы ж&#1241не оларды&#1187 туындыларын сипаттап берді.  

Абай &#1178&#1201нанбаев — &#1179аза&#1179ты&#1187 &#1201лы а&#1179ыны. Ол адам баласын білім, ілім &#1199йренуге ша&#1179ыр&#1171ан. О&#1171ан ай&#1171а&#1179 — &#1257ле&#1187дері. А&#1179иы&#1179 а&#1179ын Абай с&#1257зге &#1179атты м&#1241н берген. Оны&#1187 туындысыны&#1187 бір &#1257ле&#1187інен мысал келтірсек:

&#1256ле&#1187 — с&#1257зді&#1187 патшасы, с&#1257з сарасы,

&#1178иыннан &#1179иыстырар ер данасы.

Тілге же&#1187іл, ж&#1199рекке жылы тиіп,

Теп-тегіс ж&#1201мыр келсін айналасы.»

«Негізі Абайды&#1187 жо&#1171арыда келтірілген шы&#1171армаларын о&#1179ыса &#1241р жаста&#1171ы адам &#1241рт&#1199рлі т&#1199сінеді. Б&#1201л &#1257ле&#1187 шума&#1171ында Абай к&#1257п с&#1257зге салынбау, &#1241рбір с&#1257зге м&#1241н беріп, аз с&#1257зде к&#1257п ма&#1171ына болсын деген т&#1201р&#1171ыда келтірген. Негізінде Абай атамызды&#1187 &#1241рбі&#1187 &#1257ле&#1187інде &#1241рбір &#1179ара с&#1257зінде тере&#1187 ма&#1171ына, т&#1241лім-т&#1241рбие &#1199лкен ой жатыр», — дейді Бауыржан Жа&#1179ып.

Осы &#1257ле&#1187ні&#1187 екінші шума&#1171ында Абай с&#1257з танымайтын адам жайлы с&#1257з &#1179оз&#1171а&#1171ан:

«Б&#1257тен с&#1257збен был&#1171анса с&#1257з арасы,

Ол — а&#1179ынны&#1187 білімсіз бишарасы.

Айтушы мен ты&#1187даушы к&#1257бі надан,

Б&#1201л ж&#1201ртты&#1187 с&#1257з танымас бір парасы.»

Осылайша Абай &#1178&#1201нанбаев с&#1257з с&#1257йлегісі келген адам&#1171а мынадай ке&#1187ес береді: 

«А&#1179ылмен ойлап білген с&#1257з

Бойы&#1187а ж&#1201&#1179пас, сыр&#1171анар.

Ынталы ж&#1199рек сезген с&#1257з

Бар тамырды &#1179уалар.

&#1240н салар, жат&#1179а алар,

Т&#1199бінде &#1179&#1201р &#1179алар» 

«Мен осы т&#1201ста Ма&#1171жан Ж&#1201мабаевты&#1187 «Тол&#1179ыннан тол&#1179ын туады, Тол&#1179ынды тол&#1179ын &#1179уады» деген &#1257ле&#1187 жолдарын еске т&#1199сірдім. Себебі а&#1179ындарымыз біріні&#1187 арты бірі осындай &#1257ле&#1187 жолдарымен халы&#1179&#1179а рухани білім берді», — дейді филолог маман.

М&#1241шһ&#1199р Ж&#1199сіп К&#1257пей&#1201лы — ойшыл, &#1179аза&#1179 &#1241дебиетіні&#1187 белгілі т&#1201л&#1171асы. Ол жаз&#1171ан &#1257ле&#1187ні&#1187 бір шума&#1171ында с&#1257з &#1179асиеті жайлы былай деген:

«Болмайды, с&#1257з бол&#1171анмен, б&#1241рі бірдей,

Пар&#1179ы бар с&#1257зден-с&#1257зді&#1187, болса&#1187 зерек!

Адамны&#1187 жай ж&#1199ргенде, б&#1241рі те&#1187дей,

С&#1257з ту&#1171ыз, шешен болса&#1187, с&#1257зден мендей!» 

«М&#1241шһ&#1199р Ж&#1199сіп шы&#1171ыс жауһарларын тере&#1187 о&#1179ы&#1171ан, Абайды&#1187 да шы&#1171армаларын о&#1179ы&#1171ан. Б&#1201л а&#1179ынны&#1187 &#1241улиелік те &#1179асиеті бол&#1171ан. Б&#1201л д&#1199ниеден &#1257тпей т&#1201рып бір жыл б&#1201рын &#1257зіне ас бергізеді. &#1200рпа&#1179тарына мен д&#1199ниеден &#1257ткеннен кейін сендерді&#1187 жа&#1171дайлары&#1187 болмас деген екен. Айта кетейін, сосын бір жылдан кейін, я&#1171ни 1932 жылдан бастап &#1179олдан жасал&#1171ан ашаршылы&#1179 жылдары бастал&#1171ан. Ол кісіні&#1187 &#1257ле&#1187дері ж&#1241не с&#1257з &#1179&#1201ны жайлы айт&#1179ан шума&#1179тарында даналы&#1179 жатыр», — дейді а&#1179ын. 

М&#1201&#1179а&#1171али Ма&#1179атаев — а&#1179ын. Талайды &#1257з шы&#1171армаларымен та&#1187да&#1187дыратын ол б&#1201л &#1257ле&#1187інде с&#1257зге деген &#1179&#1201рметін сипатта&#1171ан. 

«Тіл &#1257нерін, си&#1179ырлы с&#1257з &#1257нерін,

О&#1187байсы&#1187, с&#1257з &#1257нерін тежегені&#1187!

Тілден алмас жо&#1171алса, с&#1257зден — &#1179анжар,

Б&#1201л тірліктен бір к&#1199нде безер едім»

«М&#1201&#1179али б&#1201л &#1257ле&#1187 жолдарымен тілімізді&#1187 &#1179уатын айтып жатыр. Осы&#1171ан орай а&#1179ын Расул &#1170амзатовты&#1187 «тілім ерте&#1187 &#1257летін болса, мен б&#1199гін &#1257луге дайынмын» деген с&#1257здері есіме т&#1199седі. М&#1201&#1179а&#1171али да б&#1201л &#1257ле&#1187інде &#1257з тіліні&#1187 м&#1241ртебесін к&#1257теру, тілімізді&#1187, с&#1257здерімізді&#1187 &#1179&#1201ндылы&#1171ын арттыру жайлы с&#1257з &#1179оз&#1171ап т&#1201р. Негізінде &#1179аза&#1179 тіліне то&#1179талар болса&#1179 — ол бай тіл. Мысалы, т&#1199ркітанушы Радлов бізді&#1187 тілімізді зерттеу барысында оны&#1187 еш&#1179андай &#1257згеріске &#1201шырама&#1171анын, бай екенін айт&#1179ан. &#1178аза&#1179 тілімізге зерттеу жасап, бір том кітап жаз&#1171ан. Мінеки, М&#1201&#1179а&#1171али тілімізді&#1187 ж&#1241не с&#1257з айшы&#1179тарыны&#1187 ерекшіліктерін айт&#1179ан», — дейді Бауыржан Жа&#1179ып.

Тіл маманы с&#1201хбат барысында осы атал&#1171ан а&#1179ындардан б&#1257лек с&#1257з &#1179&#1201нына баса назар аудар&#1171ан а&#1179ындарды&#1187 ішінде Ма&#1171жан Ж&#1201мабаев, Т&#1257леген Айбергенов, Ж&#1201мекен Н&#1241жімеденов, &#1170афу &#1178айырбеков, Сырбай М&#1241уленов сынды &#1179аламгерлерді атады. Ол кез келген а&#1179ынны&#1187 &#1257ле&#1187ді &#1257здігімен шы&#1171армайтынын ж&#1241не олар жо&#1171арыда аталып &#1257ткен а&#1179ындар&#1171а немесе бас&#1179а да с&#1257з шеберлеріне еліктеп &#1257зіндік стиль &#1179алыптастыратынын айтты. 

С&#1257зіні&#1187 со&#1187ында Бауыржан Жа&#1179ып Абай, Ш&#1241к&#1241рім, М&#1241шһ&#1199р Ж&#1199сіп сынды а&#1179ындарды&#1187 ізін жал&#1171астырып келе жат&#1179ан &#1179азіргі уа&#1179ытта&#1171ы жас а&#1179ындарды атады. О&#1171ан &#1179оса оларды жастар&#1171а о&#1179у&#1171а ке&#1187ес берді. Оларды&#1187 &#1179атарында &#1178ал&#1179аман Сарин, Назира Бердалы, &#1200ларбек Н&#1201р&#1171алым, А&#1179берген Елгезек сында а&#1179ындар бар.

Автор: Ма&#1179сат Мамбетжан