Б&#1199гін — Xaлы&#1179aрaлы&#1179 тeaтр к&#1199ні. К&#1241сіби мeрeкe тeaтрдa &#1179ызмeт eтіп ж&#1199ргeн бaрлы&#1179 ж&#1201мысшыны&#1187 мeрeкeсі. Oсы к&#1199нні&#1187 &#1201рaны — Тeaтр xaлы&#1179тaр aрaсындa&#1171ы тaтулы&#1179 пeн дoсты&#1179ты ны&#1171aйту&#1171a aтсaлысaды.

Б&#1201л aтaулы к&#1199н ЮНEСКO шeшімімeн 1961 жылы &#1179aбылдaн&#1171aн. &#1178aзіргі уa&#1179ыттa &#1200лтты&#1179 экoнoмикa министрлігіні&#1187 м&#1241лімeтіншe &#1178aзa&#1179стaндa 68 тeaтр бaр. Тeaтрлaрды&#1187 бaсым к&#1257пшілігі Aлмaты &#1179aлaсындa шo&#1171ырлaн&#1171aн. Тeaтр к&#1199нінe oрaй Tengrinews.kz тілшісі Aбaй aтындa&#1171ы &#1179aзa&#1179 Мeмлeкeттік aкaдeмиялы&#1179 Oпeрa ж&#1241нe бaлeт тeaтрынa бaрып, сaxнa&#1171a шы&#1171ып ж&#1199ргeн &#1241ртістeрмeн с&#1201хбаттасты. 

Б&#1201л театр 1933 жылдан бастау алады. Ол жылы &#1171имарат музыкалы&#1179 студия ретінде ж&#1201мыс істеді. Ал 1934 жылы театр ал&#1171аш рет шымылды&#1171ын т&#1199рді. Е&#1187 бірініші &#1179ойылым ретінде М&#1201хтар &#1240уезовті&#1187 «Айман-Шолпан» музыкалы&#1179 комедиясы &#1179ойылады. Театрды&#1187 к&#1257рермендерге к&#1257зайым болып есігін аш&#1179анына биыл 85 жыл толып отыр.  

Біз мейрамны&#1187 &#1179арса&#1187ында балет &#1241ртістеріні&#1187 дайынды&#1179 ж&#1199ргізіп жат&#1179анын к&#1257рдік. О&#1171ан &#1179оса, опера &#1241ншілеріні&#1187 дайынды&#1179 ж&#1199ргізуі &#1257з алдына бір &#1179ызы&#1179 к&#1257рініс. Бір жа&#1171ы репетиция жасап жат&#1179ан балет &#1241ртістері ал екінші жа&#1171ынан опера &#1241ншілеріні&#1187 &#1241уезді ашы&#1179 дауыстары &#1171имаратты&#1187 &#1241р б&#1201рышына жетіп жатты. Би мен &#1241уен бірге бір арнада то&#1171ысып жат&#1179андай.

Бізді&#1187 тілшімізге театрді&#1187 балет &#1241ртістері театр жайлы ж&#1241не &#1257здеріні&#1187 к&#1199нделікті е&#1187бектірін сипаттап берді. 

&#1240сет Мырза&#1179&#1201лов — &#1178Р Е&#1187бек сі&#1187ірген &#1179айраткері. Жасы 32-де. Театрдан б&#1257лек, ол училищеде саба&#1179 &#1257ткізеді екен. Балет &#1241ртісі Алматы облысында д&#1199ниеге келген. Оны&#1187 б&#1201л сахналы&#1179 &#1257нер т&#1199ріне ат басын тіреуіне балет училищесін бітірген анасыны&#1187 сі&#1187лісі себепкер бол&#1171ан. &#1240сетті&#1187 айтуынша, 1997 жылы елімізде &#1179иын-&#1179ыстау заман бол&#1171ан кезде анасы оны жа&#1179сы ж&#1201мысы болсын деп Алматы &#1179аласында&#1171ы балет училещесіне берген. 

«Негізі училищені бітіргендерді&#1187 барлы&#1171ы балет сахнасына шы&#1171ып &#1257нер к&#1257рсете бермейді. Басты себеп ол театрларды&#1187 азды&#1171ы. Театрда орны&#1171ып ж&#1201мыс істеп ж&#1199рген &#1241ртістер бар. Орташа есеппен ал&#1171анда жылына училищені бітірген 40 адамны&#1187 барлы&#1171ы театр&#1171а ж&#1201мыс&#1179а орналаса бермейді. Сонды&#1179тан оларды&#1187 к&#1257бі бас&#1179а салалар&#1171а ауысады. Мысалы &#1241рт&#1199рлі би ансамбльдеріне немесе кино&#1171а т&#1199седі», — дейді ол.

Оны&#1187 айтуынша, балет &#1241ртісі &#1257нер жолын ерте бастайды екен. 

«Негізі балет &#1241ртістері училищиге 9 жастан бастап ат басын тірейді. Ол жа&#1179та 8 жыл о&#1179ып шы&#1171ады. Одан кейін театрда &#1257нер к&#1257рсетеді. Мен 18 жастан бастап сахна&#1171а шы&#1171ып ж&#1199рмін», — дейді ол. 

&#1240сет балет жастарды&#1187 ж&#1201мысы екенін айтты. Себебі онда &#1179ажырлы е&#1187бек пен шыдамдылы&#1179 керек.

«Ерте жастан бастап бізді&#1187 ая&#1179тарымыз айналмалы &#1179оз&#1171алыстар к&#1257п жасайды. &#1256йткені балет бишісіні&#1187 &#1179имыл-&#1179оз&#1171алысы солай болуы керек. Ер адамдар 40 жасында зейнетке шы&#1171ады. Себебі одан кейін жас кездегідей &#1257нер к&#1257рсету &#1179иын&#1171а со&#1171ады. Ал &#1179ыздар&#1171а келетін болса&#1179, олар &#1241рдайым ба&#1179айды&#1187 &#1201шымен т&#1201рып билеуі керек.  Мені&#1187ше, 40 жаста о&#1171ан еш&#1179андай балет &#1241ртісі шыдамайды. О&#1171ан &#1179оса олар секіріп, айнала білуі керек», — дейді кейіпкеріміз. 

Б&#1201л сахналы&#1179 &#1257нерді ол спортпен те&#1187еді. Себебі жатты&#1171у&#1171а &#1201за&#1179 уа&#1179ыт пен к&#1199ш-&#1179айрат к&#1257п ж&#1201мсалады.

«Б&#1201л демалыссыз ж&#1201мыс істейміз. 10 жастан бастап дем алуды білмейміз. Та&#1187&#1171ы уа&#1179ытта біз 2 са&#1171атты&#1187 к&#1257лемінде физикалы&#1179 к&#1199ш ж&#1201мсаймыз. Футболшы, зілтеміршілер секілді бізді&#1187 де жатты&#1171уларымыз бар. Балет дегеніміз тері дене&#1187де кеппейтін &#1257нерді&#1187 бір т&#1199рі», — дейді балет &#1241ртісі. 

&#1240сетті&#1187 айтуынша, балет &#1257неріне &#1179ызы&#1171ушылы&#1179 танытатындарды&#1187 т&#1201рмыс жа&#1171дайы орташа. Оны&#1187 пікірінше, &#1179аза&#1179 балет &#1257неріне халы&#1179ты&#1187 &#1179ызы&#1171ушылы&#1171ы артып келе жатыр екен. 

«&#1240р &#1179ойылым ая&#1179тал&#1171анда, егде жаста&#1171ылар да, жастар да бізге &#1179ошемет к&#1257рсетіп, г&#1199л &#1201сынады. Мені&#1187ше &#1179азіргі кезде балет &#1257неріне келушілерді&#1187 дені &#1257нерді с&#1199йетіндер. Со&#1187&#1171ы бес-алты жылды&#1187 к&#1257лемінде залда к&#1257рермендер лы&#1179 толып отырады», — дейді ол.

&#1178азіргі уа&#1179ытта елімізді&#1187 балет &#1241ртістері бас&#1179а елдерді&#1187 театрларында &#1257нер к&#1257рсетіп ж&#1199р. &#1240сетке ж&#1241не оны&#1187 &#1241ріптестеріне де бас&#1179а театрлардан &#1201сыныс т&#1199седі екен.

«Негізі ол т&#1241рбиге байланысты шы&#1171ар. Мені &#1241кем осы елге, жерге &#1179ызмет ет деп т&#1241рбиеледі. Сосын училищені бітірген т&#1199лектер о&#1187-солын танымай &#1201сыныстарды &#1179абыл алмайды. &#1178азіргі уа&#1179ытта біз б&#1201рын&#1171ыдай халы&#1179аралы&#1179 конкурстар&#1171а к&#1257п &#1179атыса бермейміз. Ал олар&#1171а &#1179атысатын болса&#1179, бізге &#1201сыныстар одан к&#1257п т&#1199суі м&#1199мкін», — дейді кейіпкеріміз. 

Жанель Тукеева — &#1178Р М&#1241дениет &#1179айраткері, Халы&#1179аралы&#1179 «Шабыт» фестиваліні&#1187 лауреаты. Жасы 31-де. Алматы &#1179аласында д&#1199ниге келген. Екі баланы&#1187 анасы. Жанельді&#1187 балет бишісі болуына ата-анасыны&#1187 ы&#1179палы тиген. Себебі олар балет &#1241ртісі бол&#1171ан — &#1178аза&#1179станны&#1187 е&#1187бек сі&#1187ірген &#1241ртістері. 

Кейіпкерімізден балет &#1241ртістері &#1179анша жаста зейнетке шы&#1171атынын с&#1201рады&#1179:

«Тетрда 20 жыл ж&#1201мыс істегеннен кейін, компенсация алу ар&#1179ылы демалыс&#1179а шы&#1171у&#1171а м&#1199мкіндік бар. Негізі балет &#1241ртістері 35-40 жас аралы&#1171ында зейнетке шы&#1171ады», — дейді ол. 

Алайда балет &#1241ртісі осы &#1257нер т&#1199ріне &#1257з балаларыны&#1187 бет б&#1201р&#1171анын &#1179аламайтынын айтады. Себебі балалы&#1179 училищені&#1187 табалдыры&#1171ын атта&#1171аннан кейін ая&#1179талады екен.  

«Балет &#1241ртісіні&#1187 балалы&#1179 ша&#1171ы училищеге т&#1199скеннен кейін ая&#1179талады. Біз та&#1187&#1171ы са&#1171ат сегізден бастап кешкі сегізге дейін жатты&#1171атынбыз. Осыдан кейін &#1199йге оралып &#1199й ж&#1201мысын жасау&#1171а &#1171ана к&#1199ш &#1179алады, балалармен бірге &#1179осылып ойнау&#1171а еш&#1179андай к&#1199ш &#1179алмайтын. Балалы&#1179 ша&#1171ымыз осылай &#1257тті. Бір с&#1257збен айт&#1179анда балет мен &#1199шін &#1257те &#1179иын &#1257нер!», — дейді ол. 

Кейіпкерлеріміз балет &#1241ртісіні&#1187 &#1257зіндік келбет пішіні болуы керек екенін айтады. Оны&#1187 ая&#1171ы т&#1199зу болуы керек, денесі иілгіш келген, дене пішіні ары&#1179, мойыны &#1201зын ж&#1241не басыны&#1187 к&#1257лемі &#1199лкен болмауы тиіс. Олар &#1179азіргі уа&#1179ытта &#1179аза&#1179 балетмейстерлеріні&#1187 спектакльдері бар екенін айтты. Мысалы «&#1178ара к&#1257з», «&#1178озы К&#1257пеш-Баян С&#1201лу», «Тілеп пен Сары&#1179ыз». Б&#1201л балет &#1179ойылымдары &#1179аза&#1179ты&#1187 &#1201лтты&#1179 би &#1257неріне икемделіп жасалады екен.  

Енді біз балет &#1257нерінен б&#1257лек театрды&#1187 опера &#1241ншісі жайлы с&#1257з &#1179оз&#1171аса&#1179. 

Г&#1199лзат Дауырбаева — &#1178Р е&#1187бек сі&#1187ірген &#1179айраткері, опера &#1241ншісі. 2000 жылы &#1178&#1201рман&#1171азы атында&#1171ы &#1200лтты&#1179 консерваторияны т&#1241мамда&#1171ан.

«Мен б&#1201л театрды&#1187 табалдыры&#1171ын 1985 жылы мектепті бітірісімен аттадым. Ол уа&#1179ытта театрды&#1187 опера ж&#1241не вокал студиясы болатын. Сол жерде к&#1257зге к&#1257рінген &#1241ншілерді консерватория&#1171а т&#1199суге м&#1199мкіндік беретін. Негізі мені&#1187 &#1241нші болуыма &#1241кем себепкер болды. &#1240рт&#1199рлі жа&#1171дайлар&#1171а байланысты ол &#1241ні бола алмады. Біра&#1179 &#1257зіні&#1187 арманын мен ар&#1179ылы іске асырды. Мен опера &#1241ншісі болуым &#1241кемні&#1187 &#1257сиеті», — дейді ол.

Оны&#1187 айтуынша, &#1257зіні&#1187 к&#1241сіби &#1241нші болып &#1179алыптасуына сол кездегі халы&#1179 &#1241ртістері бол&#1171ан &#1201стаздары себепкер.  О&#1171ан &#1179оса Г&#1199лзат Дауырбаева &#1257зіні&#1187 опера &#1241ншісі болуына таби&#1171и дарыны себеп дейді.

«Негізі халы&#1179ты&#1187 ішінде аты шы&#1179&#1179андар барлы&#1171ы дерлік &#1257з т&#1201ла бойында, таби&#1171атында бар таланты ар&#1179ылы жетістікке жетті. Ол тек к&#1241сіби білімні&#1187 ар&#1179асы емес», — дейді опера &#1241ншісі.

Кейіпкеріміз «Опера &#1241ншісі кім?» деген с&#1201ра&#1179&#1179а былай жауап берді:

«Мені&#1187 эстрадада&#1171ы достарым «ма&#1171ан сендер опера &#1241ншілері шахтер секілді ж&#1201мыс істейсі&#1187дер, сендерді&#1187 ж&#1201мыстары&#1187 ауыр ж&#1241не к&#1257п, біра&#1179 сендерді&#1187 е&#1187бектері&#1187ді к&#1257бі к&#1257рмейді». Міне б&#1201л шынды&#1179″, — дейді Дауырбаева.

Опера &#1241ншісінен Димаш &#1178&#1201дайбергенні&#1187 даусы жайлы не ойлайтыны с&#1201рады&#1179:

«Димаш тек опера &#1241ншісі деп айту&#1171а келмейді. Оны&#1187 даусы &#1241лемде сирек кездеседі. &#1256нерде отыз жылды&#1179 т&#1241жірибем бар, Димаш секілді бас&#1179а &#1241нші мен &#1199шін жо&#1179. Оны&#1187 диапазоны жететін &#1241ншіні &#1241лі к&#1257ргенім жо&#1179», — дейді Г&#1199лзат Дауырбаева.

Опера &#1241ншісі &#1179азіргі уа&#1179ыт&#1179а дейін мына &#1179ойылымдарда &#1257нер к&#1257рсеткен: «Турандот», «К&#1199міс &#1199кі», «К&#1199лпаш», «Сара», «Ажар».

Автор: Ма&#1179сат Мамбетжан