&#1178aзa&#1179ты тoйшыл xaлы&#1179 дeп бeкeр aйтпaсa кeрeк. Eлдe &#1179aндaй дa&#1171дaрыс бoлсa дa, тoй индустриясы к&#1199ннeн к&#1199нгe дaмып, т&#1199рлі трeндтeр пaйдa бoлып жaтыр. Кeз кeлгeн іс-шaрaны &#1201йымдaстырып бeрeтін &#1201йымдaр мeн aгeнттіктeр дe жeтіп aртылaды. Oсы oрaйдa Tengrinews.kz тілшісі тoй сaлaсындa&#1171ы мaмaндaрдaн &#1179aзіргі &#1179aзa&#1179 тoйлaрындa&#1171ы трeндтeр мeн жa&#1187aшылды&#1179тaр жaйлы с&#1201рaп білді.

Шоу&#1171а айнал&#1171ан тойлар

&#1178азіргі уа&#1179ытта &#1179андай тойда болсын &#1241зілкештер, &#1241ншілер, бишілер ж&#1199реді. Тіпті эстрада ж&#1201лдыздарыны&#1187 концертіне &#1201&#1179сас тойлар да бар. Б&#1201л м&#1241селге &#1179атысты той-томала&#1179 &#1201йымдастыру орталы&#1171ыны&#1187 жетекшісі Алтай Сабанчинов пікір білдірді. Оны&#1187 айтуынша, &#1179азір же&#1187іл тойлар&#1171а с&#1201раныс жо&#1171ары.

«&#1178азіргі тойды&#1187 а&#1171ымы, я&#1171ни, форматы же&#1187іл т&#1199рдегі тойлар&#1171а с&#1201раныс&#1179а негізделген. Шоумендерді&#1187 заманы келді, ойын, же&#1187іл &#1241зілдер, КВН ойыншылары. Суырып-салма а&#1179ындар, жыршы мен жырауларды&#1187 заманы &#1257тіп кетті деп айту ерсі. Олар &#1241р&#1179ашан классика болып &#1179ала береді, &#1179ай уа&#1179ытта да халы&#1179та с&#1201раныс болады», — дейді Алтай Сабанчинов.

Асаба Асхат &#1178ылышбекті&#1187 айтуынша, бая&#1171ыдай екі жас &#1179ол &#1201стасып кіре салу деген жо&#1179.

«Заманына &#1179арай амалы» дегендей заман таны&#1171ан сайын ж&#1241не мейрамханалар &#1199лкейіп, ке&#1187ейіп жат&#1179ан сайын, тойларда&#1171ы ба&#1179таласты&#1179ты&#1187 к&#1199шейіп жатуына орай &#1179азір тойларда т&#1199рлі шоулар пайда болды. Той бастал&#1171анда е&#1187 бастысы кіргізу м&#1241селесі жайлы айтатын болса&#1179, бая&#1171ыдай екі жас &#1179ол &#1201стасып кіре салу деген жо&#1179. Бар болса да, ондай аз. &#1178азір міндетті т&#1199рде кез келген тойда, мысалы, &#1199йлену тойын немесе &#1201зату тойын алайы&#1179, жастарды арнайы театрландырыл&#1171ан &#1179ойылыммен ж&#1241не ша&#1187ыра&#1171ымен кіргізеді. Екі декоратив а&#1179&#1179у&#1171а мініп келетіндер мен титаник сия&#1179ты кемеге мініп келетіндер де бар. Сондай-а&#1179, &#1201зату тойы кезінде &#1179алы&#1187ды&#1179ты танымал &#1241ншілер оны алып кіріп, &#1201затып шы&#1171у трендке айналып жатыр. Е&#1187 арзаны 250 000 те&#1187геден басталады. &#1198лкен мейрамханаларда тойхана ішіне лимузин кіргізу с&#1241нге айналды, Шымкентте тіпті тік&#1201ша&#1179пен зал&#1171а келіп &#1179онады дейді, біра&#1179 ондайды &#1257зім к&#1257рген жо&#1179пын», — дейді Асхат &#1178ылышбек.

Еуропалы&#1179, &#1201лтты&#1179 ж&#1241не діни ба&#1171ытта&#1171ы тойлар

Асхат &#1178ылышбекті&#1187 айтуынша, &#1179азіргі &#1179аза&#1179 тойлары &#1199ш ба&#1171ытта &#1257рбіп жатыр. Біріншісі — еуропалы&#1179 ба&#1171ытта, екіншісі — &#1179аза&#1179и на&#1179ышта, &#1199шіншісі — діни ортада салт-д&#1241ст&#1199рлерді &#1201станатын ба&#1171ыт. Еуропалы&#1179 ба&#1171ытта аты айтып т&#1201р&#1171андай к&#1257біне &#1179аза&#1179ты&#1187 &#1201лтты&#1179 д&#1241ст&#1199рлеріне м&#1241н беріле бермейді, м&#1201нда &#1179аза&#1179тар шетелдік д&#1241ст&#1199рлерді&#1187 озы&#1179 т&#1201старын пайдалан&#1171ысы келеді. Тойда орындалатын &#1241ннен залды&#1187 безендірілуіне дейін. Дегенмен, басым к&#1257пшілігі &#1179аза&#1179и ба&#1171ыт&#1179а м&#1241н береді екен.

Ал &#1199шінші ба&#1171ыт діни ортада &#1257ткізілетін тойлар екен. Маманны&#1187 айтуынша, м&#1201ндай тойлар спирттік ішімдіктерсіз &#1257теді ж&#1241не онда арты&#1179 музыка болмайды, я&#1171ни, халал той. «Айтылатын с&#1257здер — насихат, уа&#1171ыздар. Киім киіс, ж&#1199ріс-т&#1201рыс, ішіп-жеу барлы&#1171ы діни шари&#1171атты&#1187 талабына сай», — дейді ол.

Еліміздегі ивент-орталы&#1179тарды&#1187 біріні&#1187 жобалар ж&#1257ніндегі шефі Рустам Мамкеновті&#1187 айтуынша,

&#1179аза&#1179 тойларыны&#1187 форматы &#1199немі жа&#1187арып, т&#1199рлі жа&#1187ашылды&#1179тар енгізіліп жатады.

«&#1178аза&#1179ты&#1187 тойлары да &#1179ызмет нары&#1171ыны&#1187 &#1257зге де сегментері секілді бір орында т&#1201ра&#1179тап &#1179алмайды. Олар &#1199немі жа&#1187арып, т&#1199рлі жа&#1187ашылды&#1179тар енгізіліп жатады. Бізді&#1187 компанияны&#1187 &#1179ызметкерлері де &#1199немі т&#1199рлі семинарлар&#1171а, тренингтерге, Ресей мен бас&#1179а елдердегі курстар&#1171а барып т&#1201рады. Онда біз т&#1241жірибе алып, фантазиямызды одан да жа&#1187арта т&#1199сіп отырамыз», — дейді Рустам Мамкенов.

Сондай-а&#1179, маман со&#1187&#1171ы кездері тойды еуропалы&#1179 стильде &#1257ткізу трендте екенін айтады.

«Со&#1187&#1171ы уа&#1179ытта к&#1257бі тойларды еуропалы&#1179 стильде &#1257ткізуді &#1179алайды. Біра&#1179 &#1201лтты&#1179 тематика да с&#1201раныс&#1179а ие. М&#1201нда барлы&#1171ы клиентке байланысты. Клиент &#1257зіні&#1187 ойында&#1171ысын айтады, ал бізге о&#1171ан д&#1201рыс ке&#1187ес беріп, оны ж&#1199зеге асырамыз. Декор жайлы айтатын болса&#1179, біз &#1179аза&#1179 тойларыны&#1187 форматы &#1257згелерден айтарлы&#1179тай ерекшеленетінін білеміз. Бізді&#1187 халы&#1179 барлы&#1171ы жо&#1171ары де&#1187гейде бол&#1171анын &#1179алайды, барлы&#1171ы жылтырып, &#1257сірілген г&#1199лдерді&#1187 мол болуы, алтын т&#1199сті безендіру форматы, жан-жа&#1179тан жары&#1179ты&#1187 к&#1257п т&#1199суі, Led-дисплейлер ж&#1241не та&#1171ы бас&#1179алары», — дейді ол.

&#1178азір кез келген адам той &#1201йымдастыр&#1171анда барын салады. &#1240рине, барлы&#1171ы тойды жар&#1179ыратып, &#1179она&#1179тарды&#1187 есінде &#1179алатындай етіп &#1257ткізгісі келеді. Сонды&#1179тан б&#1199гінде &#1179аза&#1179 тойлары бір-бірінен асып т&#1199седі. Біреулер ерекше шоулар мен ойындар &#1201йымдастырып жатса, та&#1171ы біреулері &#1179она&#1179тарды залды&#1187 ерекше безендірілуімен та&#1187&#1171алдырады.

Ж&#1201ртты та&#1187&#1171алдыр&#1171ан тойлар

Таяуда Интернетте тал&#1179ылан&#1171ан Шымкенттегі &#1199йлену тойларыны&#1187 біріндегі ерекше торт &#1179о&#1171амда &#1241бден тал&#1179ыланды. Ж&#1201рт та&#1187&#1171ал&#1171ан тортты&#1187 салма&#1171ы 1500 келі бол&#1171ан еді. Кейін б&#1201л тортты ресейлік кулинар Ренат А&#1171замов дайында&#1171аны аны&#1179тал&#1171ан. 

&#1178аза&#1179станда д&#1199ркіретіп той &#1257ткізу &#1199шін 10-15 &#1179ымбат к&#1257ліктен т&#1201ратын кортеж, саны 300-ден асатын &#1179она&#1179 пен зал&#1171а лимузинмен кіру &#1179ажет деп санайтындар аз емес. &#1178азіргі та&#1187да той иелері бір к&#1199нге е&#1187 &#1179ымбат к&#1257ліктерді жал&#1171а алу&#1171а асы&#1171ады. Мысалы, мына видеода шымкенттік жас ж&#1201байлар тойхана&#1171а лимузинмен кіріп келген. 

Ал мына ерекше кортеж Шымкент-Ташкент тасжолында т&#1199сірілген екен.

Мына видеода т&#1199йемен кіргендерді к&#1257руге болады. Видеоны &#1241леуметтік желілерге Шымкент т&#1201р&#1171ыны Адиль Ильяев жарияла&#1171ан екен. Оны&#1187 айтуынша, б&#1201л &#1199йлену тойы Шымкентте бол&#1171ан.

Осы&#1171ан дейін &#1241леуметтік желілерде 23 жаста&#1171ы гимнаст &#1179ызды&#1187 3 б&#1257лмелі п&#1241терді&#1187 &#1179&#1201нына те&#1187 той к&#1257йлегін кигені жайлы тал&#1179ылан&#1171ан болатын.  &#1178алы&#1187ды&#1179 к&#1257йлегін &#1179аза&#1179станды&#1179 &#1241рі &#1179ыр&#1171ызстанды&#1179 дизайнер Наиль Байкучуков&#1179а тіктірген екен. &#1198йлену тойыны&#1187 ж&#1199ргізушісі к&#1257йлекті&#1187 ба&#1171асы Астана орталы&#1171ында&#1171ы &#1199ш б&#1257лмелі п&#1241терді&#1187 ба&#1171асымен те&#1187 екенін айтып &#1257ткен еді.

© Азия ж&#1241не Азия ойындарыны&#1187 чемпионы Анна Алябьева

С&#1199ндет тойда баланы мейрамхана&#1171а атпен кіргізу де с&#1241нге айнал&#1171ан.

Сондай-а&#1179, со&#1187&#1171ы кездері тойларда ж&#1201байларды&#1187 достары міндетті т&#1199рде &#1257нер к&#1257рсетуі &#1241детке айнал&#1171ан. Осылайша жа&#1179ын достары &#1179она&#1179тарды&#1187 к&#1257&#1187іл-к&#1199йін к&#1257теріп, бірге &#1257нер к&#1257рсетеді.

М&#1201ндай тойларды&#1187 ау&#1179ымы &#1199йлену тойынан кем т&#1199спейді, а&#1179ысы к&#1257рімдікпен &#1179айтады. Баланы патша сия&#1179ты &#1179ылып та&#1179&#1179а мінгізіп алып шы&#1171у &#1179ызметі с&#1201раныс&#1179а ие. Та&#1179ты жал&#1171а алу &#1199шін 7-10 мы&#1187нан 25 мы&#1187 те&#1187геге дейін шы&#1171ару керек екен.

Та&#1171ы бір жа&#1187ащылды&#1179 — &#1179алы&#1187ды&#1179ты&#1187 басына &#1241уелей &#1201шып келіп жабылатын фата. М&#1201ндай &#1179ызы&#1179ты жа&#1187ашылды&#1179ты&#1187 Интернетте видеосы талай тарап ж&#1199р.